Tillsynsbesök vid Örebro universitet 2016

UKÄ genomförde ett tillsynsbesök vid Örebro universitet den 24 maj 2016. Vid en jämförelse med andra lärosäten har Örebro universitet längre handläggningstider för ärenden om disciplinära åtgärder.

UKÄ anser även att formuleringarna i Örebro universitets mallar för överklagande­hänvisningar bör ses över liksom överklagande­hänvisningarna som lämnas i studentärenden. Dessutom är universitetets handläggningstid för överlämnande av vissa överklagade ärenden för lång.

Handläggningstider för examensbevis

UKÄ bedömer att Örebro universitet i huvudsak uppfyller förvaltningslagens krav på snabb handläggning av ärenden om utfärdande av examensbevis. Däremot fattas inget formellt beslut i en viss typ av ärenden. UKÄ påpekar att registrering i Ladok endast är en administrativ åtgärd som inte kan ersätta ett beslut.

Handläggningstider för ärenden om disciplinära åtgärder

UKÄ konstaterar att disciplinära åtgärder kan ha flera och långtgående konsekvenser för de studenter som till exempel blir avstängda. Det är därför viktigt att man inte låter studenterna under lång tid leva i ovisshet om utgången av ett disciplinärende. UKÄ noterar att vid en jämförelse med några andra lärosäten har dessa haft kortare handläggningstider för ärenden om disciplinära åtgärder än vad Örebro universitet haft. Universitetet har förklarat att det i vissa fall är svårt att delge studenten anmälan.

Kursvärderingar

UKÄ konstaterar att kursvärderingar och sammanställningar av dessa har gjorts i samtliga kurser som ämbetet tagit stickprov på. Utifrån ämbetets granskning och vad universitetet uppgett finns det inget att anmärka på universitetets hantering av kursvärderingar.

Hantering av överklaganden

UKÄ konstaterar att formuleringarna i mallarna för överklagandehänvisningar bör ses över liksom överklagandehänvisningarna som lämnas i studentärenden. Dessutom är universitetets handläggningstid för överlämnande av vissa överklagade ärenden till ÖNH för lång.

Språket i utbildnings- och kursplaner samt examinationsformer i kursplaner

Samtliga granskade kurs- och utbildningsplaner är på svenska. Men även namn på kurs- och utbildningsplaner ska vara på svenska. UKÄ bedömer att de granskade kursplanerna uppfyller högskoleförordningens krav på att formerna för att bedöma studenternas prestationer ska anges i kursplanerna.

Information om och dokumentation av bisysslor

UKÄ konstaterar att universitetet arbetar för att öka lärarnas rapportering av bisysslor och för att ge bättre vägledning till dem. Alla lärare, även de lärare som inte har någon bisyssla, ska redogöra för detta årligen. Därmed har universitetet ett system som gör det möjligt att kontrollera att lärarna informerar om sina eventuella bisysslor. UKÄ har inget att anmärka på hur universitetet dokumenterar lärarnas bisysslor.

Vid tillsynsbesök granskar UKÄ på plats hur universitet och högskolor följer de bestämmelser som gäller för deras verksamhet. Fokus ligger på studenternas rättssäkerhet.