Tillsynsbesök vid Stockholms konstnärliga högskola 2016

UKÄ genomförde ett tillsynsbesök vid Stockholms konstnärliga högskola (SKH) den 24 maj 2016. Rapporten visar att kursvärderingar inte alltid görs efter varje kurs, men att SKH har inlett ett utvecklingsarbete kring detta. UKÄ ser vidare allvarligt på att fem överklagade ärenden överlämnats till Överklagandenämnden för högskolan först 16 månader efter att överklagandena kom in till SKH.

Överklagandenämnden för högskolan (ÖNH): Domstolsliknande nämnd som prövar överklaganden av vissa beslut fattade av universitet och högskolor samt Myndigheten för yrkeshögskolan. Det går inte att överklaga ÖNH:s beslut.

Kursvärderingar

UKÄ konstaterar att det förekommer vid SKH att det inte görs kursvärderingar efter varje kurs, att det inte görs sammanställningar av genomförda kursvärderingar, att återkoppling inte sker samt att sammanställningarna inte finns tillgängliga på ett enkelt sätt för studenterna. UKÄ ser dock positivt på att SKH har inlett ett utvecklingsarbete och UKÄ förutsätter att SKH säkerställer att kursvärderingarna görs enligt de krav som uppställs i högskoleförordningen.

Information om och dokumentation av bisysslor

SKH har information om anställdas bisysslor som är vägledande, det framgår bland annat vilka bisysslor som normalt är tillåtna och sådana som inte är det. Alla lärare, även de lärare som inte har någon bisyssla, ska varje år redogöra för detta. Därmed har högskolan ett system som gör det möjligt att kontrollera att lärarna verkligen informerar om sina eventuella bisysslor. UKÄ har inget att anmärka på hur SKH dokumenterar lärarnas bisysslor.

Språket i utbildnings- och kursplaner samt examinationsformer i kursplaner

Samtliga granskade kurs- och utbildningsplaner är på svenska. I åtta av de granskade kursplanerna angavs att examinationsformerna vid omprov bestäms av examinatorn eller i samråd med examinatorn. UKÄ anser att högskoleförordningens krav på att formerna för att bedöma studenternas prestationer ska anges i kursplaner även omfattar omprov. Om ett omprov examineras på ett sätt som avviker från den ursprungliga examinationsformen ska detta anges i kursplanen. UKÄ utgår från att SKH säkerställer detta.

Hantering av överklaganden

UKÄ konstaterar att flera formuleringar i mallarna för överklagandehänvisningar bör ses över. Vidare ser UKÄ allvarligt på att fem överklagade ärenden överlämnats till ÖNH först 16 månader efter att överklagandena inkom till SKH. UKÄ kommer att följa upp dessa ärenden.

Studentrepresentation

UKÄ ser positivt på att högskolan har dokumenterat i vilka organ det ska ingå studentrepresentanter vid Dans- och cirkushögskolan.

Uppdragsutbildning

UKÄ förutsätter att SKH snarast fastställer riktlinjer om uppdragsutbildning i enlighet med UHR:s föreskrifter om uppdragsutbildning.

Vid tillsynsbesök granskar UKÄ på plats hur universitet och högskolor följer de bestämmelser som gäller för deras verksamhet. Fokus ligger på studenternas rättssäkerhet.