Individuella studieplaner för doktorander

UKÄ har under 2015 granskat drygt 900 individuella studieplaner (ISP) för doktorander. För de flesta av doktoranderna finns en individuell studieplan, vilket är positivt. Det finns dock brister i innehållet i ett antal studieplaner.

Brister i de granskade studieplanerna

  • Den mest frekventa är brister om regelbunden uppföljning. Där finns det brister i cirka 41 procent av de granskade studieplanerna.
  • Även vad gäller högskolans åtaganden finns det brister i cirka 23 procent av studieplanerna.
  • Däremot är det bara i cirka 4 procent av planerna där doktorandens åtaganden inte framgår.
  • Tidsplan saknas i cirka 22 procent av studieplanerna.

Hur dokumenteras beslut om individuella studieplaner?

Vad sedan gäller själva fastställandet av den individuella studieplanen saknas uppgift om att den har beslutats i cirka 18 procent av planerna, och i cirka 16 respektive 17 procent saknas uppgift om att samråd har skett med handledare respektive doktorand.

UKÄ utgår från att samtliga lärosäten ser över vad som måste åtgärdas och vad som kan förbättras i hur beslut om de individuella studieplanerna dokumenteras.

Tillsynsbeslut om elektronisk hantering av individuella studieplaner

Som en del av vår uppföljning av 2015 års granskning av individuella sturdieplaner för doktorander publicerade UKÄ i november 2016 två tillsynsbeslut om elektronisk hantering av individuella studieplaner för doktorander: