Årsrapport 2016 för universitet och högskolor

Efter flera år med kraftiga intäktsökningar för forskning och utbildning på forskarnivå skedde ett litet trendbrott vad gäller lärosätenas finansiering år 2015.

Fler studenter läser på program

– Högskoleverksamheten har blivit dyrare, säger Marie Kahlroth, utredare och redaktör för årsrapporten som presenterades den 7 juni 2016. Den totala ersättningen per student har ökat eftersom fler studenter läser på program. Det är nämligen vanligare att studenter på program tar en högre andel poäng än de som läser fristående kurser.

Antalet helårsstudenter på program ökade 2015 med 3 400 stycken jämfört med 2014. Samtidigt minskade helårsstudenter med 3 700 på fristående kurser på campus och med 900 på fristående distanskurser. I och med att programstudenter har en högre prestationsgrad, det vill säga tar en högre andel poäng än de som läser fristående kurser, får lärosätena en högre ersättning.

Fler anställda doktorander

Flera faktorer ligger bakom att högskoleverksamheten har blivit dyrare.

En orsak är att doktoranderna har fått betydligt bättre anställningsvillkor. De anställs i allt högre grad i stället för att få utbildningsbidrag, säger Marie Kahlroth.

Andelen nybörjare som har en doktorandanställning ökade med 9 procentenheter mellan 2014 och 2015. Bara 5 procent av doktoranderna försörjer sig med hjälp av utbildningsbidrag och 66 procent via en anställning. Resten av doktoranderna har en annan form av anställning.

Doktorandanställningarna blir mer kostsamt för högskolorna vilket är en tänkbar anledning till att antalet doktorandnybörjare har minskat de senaste åren – förra året var de knappt 3 000 stycken. Ett annat skäl till att högskoleverksamheten blivit dyrare är att lärare och forskare blivit alltmer välutbildade.

Fler intressanta tendenser i årsrapporten:

  • Snedrekryteringen utifrån svensk och utländsk bakgrund har jämnats ut.
  • Kvinnor påbörjar högskoleutbildning i betydligt högre utsträckning än män. Skillnaderna ökar desto äldre personerna är vid högskolestart.
  • Antalet examinerade fortsätter att öka men inte på forskarnivå.

Webbversion av UKÄ:s årsrapport 2016