Internationella utbildningssamarbeten

UKÄ redovisar i en rapport regeringsuppdraget om internationella utbildningssamarbeten som lärosäten och enskilda utbildningsanordnare ingår i. Rapporten diskuterar även hur vissa av dessa samarbeten eventuellt kan påverka högskolans utbildningsutbud.

9 500 avtal hos 44 lärosäten och utbildningsanordnare

UKÄ har samlat in uppgifter genom en enkät till 48 statliga universitet och högskolor och enskilda utbildningsanordnare. Alla, utom fyra enskilda utbildningsanordnare, har svarat.

Kartläggningen, som omfattar läsåret 2014/15, visar att lärosätena och de enskilda utbildningsanordnarna hade 9 500 avtal (varav 7 100 aktiva avtal) om studentutbyten och minst 300 avtal om gemensamma utbildningsprogram.

14 500 studenter läsåret 2014/2015

Sammanlagt läste 14 500 studenter i Sverige inom dessa två typer av utbildningssamarbeten läsåret 2014/2015. Av samarbetsstudenterna betalade knappt 700 studenter studieavgift till det svenska lärosätet.

En majoritet av lärosätena har inte kunnat redovisa uppgifterna om antalet samarbetsstudenter som betalade studieavgift till ett utländskt lärosäte under studietiden i Sverige.

Svårt analysera hur studieavgift påverkar

UKÄ konstaterar att det är svårt att ge ett väl underbyggt svar på uppdraget att
analysera eventuell påverkan på övrigt utbildningsutbud av sådan utbildning som ges inom internationella utbildningssamarbeten där studenter betalar en studieavgift till ett utländskt lärosäte under studietiden i Sverige.

UKÄ gör ändå bedömningen att denna påverkan är ytterst liten, mot bakgrund av att gruppen samarbetsstudenter som betalade en studieavgift till ett utländskt lärosäte är 2014/2015 liten i förhållande till högskolans totala antal studenter och totala utbildningsutbud. Dessutom planerar få lärosäten och enskilda utbildningsanordnare att starta sådana samarbeten med studieavgifter som åsyftas i tillägget till högskolelagen.

En utveckling av mobilitetsstatistiken föreslås

UKÄ kommer att undersöka om statistiken avseende studentmobilitet kan utvecklas så att avgiftsbetalande studenter inom utbildningssamarbeten blir synliga och att även studenter som läser gemensamma program kan identifieras.

UKÄ fick i 2015 års regleringsbrev i uppdrag att kartlägga och analysera universitetens, högskolornas och de enskilda utbildningsanordnarnas utbildningssamarbeten med utländska lärosäten. UKÄ och Universitets- och högskolerådet (UHR) har samarbetat om uppdraget.

Bakgrunden till regeringsuppdraget är den ändring i högskolelagen som tillåter att studieavgifter tas ut av studenter som är medborgare i Sverige och andra EES-länder samt Schweiz för viss högskoleutbildning. Utbildningen måste till exempel anordnas inom ramen för ett internationellt utbildningssamarbete och avgiften får inte tillfalla det svenska lärosätet.