Tillsynsbesök vid Blekinge tekniska högskola 2015

UKÄ genomförde ett tillsynsbesök vid Blekinge tekniska högskola (BTH) den 18 november 2015. UKÄ hittade brister vad gäller hanteringen av ärenden om tillgodoräknanden och studieuppehåll.

Handläggningstider för examensbevis

UKÄ bedömer att BTH uppfyller förvaltningslagens krav på snabb handläggning av ärenden om utfärdande av examensbevis. BTH bör se över den lokala examensordningen avseende att även en del av en kurs kan ingå i en examen.

Handläggning av ärenden om tillgodoräknande

BTH uppfyller förvaltningslagens krav på snabb handläggning av ärenden om
tillgodoräknandeärende och har dessutom i flertalet fall hållit sig inom den tidsram
som anges i högskolans egna riktlinjer. UKÄ konstaterar att högskolan är
inkonsekvent i sin hantering av ärenden där ansökan på något sätt varit bristfällig. Det förekommer att beslut om tillgodoräknande skrivs enbart på engelska vilket inte är i enlighet med språklagen. Det finns brister i högskolans hantering av
tillgodoräknanden på forskarnivå.

Hantering av ärenden om studieuppehåll

Granskningen visar att högskolan ger studieuppehåll såväl med som utan platsgaranti. Enligt UKÄ:s mening är ett studieuppehåll utan platsgaranti att likställa med ett avslag. Högskolan har avvisat ansökningar om studieuppehåll med hänvisning till att studieuppehåll inte ges under första terminen, vilket inte har stöd i någon författning. En beslutstext anger att studieuppehåll inte ges under kurs, vilket inte stämmer med ÖNH:s praxis. UKÄ konstaterar att högskolan är inkonsekvent i sin hantering av ärenden där ansökan på något sätt varit bristfällig. Flera granskade beslut är skrivna enbart på engelska, vilket inte är förenligt med språklagen.

Handläggningstider för ärenden om disciplinära åtgärder

UKÄ bedömer att BTH uppfyller förvaltningslagens krav på snabb handläggning avärenden om disciplinära åtgärder.

Examinationsformer i kursplaner

De granskade kursplanerna innehåller de uppgifter som anges i
högskoleförordningen. Vid en institution har antalet tentamenstillfällen begränsats till fem i alla teoretiska kurser. UKÄ förutsätter att BTH gör en prövning för varje kurs om det är nödvändigt att begränsa antalet tentamenstillfällen.

Hantering av överklagandehänvisningar

Det finns brister när det gäller utformningen av överklagandehänvisningarna och handläggningstiden för överlämnande av överklagade behörighetsärenden. UKÄ anser också att det inte är tillräckligt att i ett beslut hänvisa till en överklagandehänvisning som finns på en webbplats. Överklagandehänvisningen bör alltid ges i anslutning till beslutet.

Vid tillsynsbesök granskar UKÄ på plats hur universitet och högskolor följer de bestämmelser som gäller för deras verksamhet. Fokus ligger på studenternas rättssäkerhet.