Tillsynsbesök vid Umeå universitet 2015

UKÄ genomförde ett tillsynsbesök vid Umeå universitet den 26 november 2015. Vi konstaterade bland annat brister i hanteringen av ärenden om studieuppehåll. Även hanteringen av ärenden om tillgodoräknande på forskarnivå har brister.

Handläggningstider för examensbevis

UKÄ bedömer att Umeå universitet med något undantag uppfyller förvaltningslagens krav på snabb handläggning av ärenden om utfärdande av examensbevis. Däremot fattas inte skriftliga beslut i en viss typ av ärenden. UKÄ påpekar att en registrering i Ladok endast är en administrativ åtgärd som inte kan ersätta ett beslut.

Handläggning av ärenden om tillgodoräknande

Med något undantag är avslagsbesluten i de granskade ärendena om tillgodoräknande på grundnivå och avancerad nivå motiverade och överklagandehänvisning har lämnats. Överklagandehänvisningen är dock inte komplett. Handläggstiden för dessa ärenden håller sig inom den tidsram om 60 dagar som anges i universitetets egen handläggningsordning. Däremot finns det brister i hanteringen av ärendena på forskarnivå.

Hantering av ärenden om studieuppehåll

Studieuppehåll innebär att studenten vid återkomst efter uppehållet är garanterad en plats på utbildningen. Trots detta har universitetet blanketter där studenten kan beviljas studieuppehåll utan platsgaranti och i flera av de granskade ärendena har studenterna fått ett sådant beslut. I majoriteten av dessa ärenden har man inte heller lämnat någon motivering till besluten. I ungefär hälften av de granskade ärendena har universitetet inte fattat några formella beslut. UKÄ förutsätter att universitetet vidtar de åtgärder som behövs och kommer att följa upp hanteringen av ärenden om studieuppehåll.

Handläggningstider för ärenden om disciplinära åtgärder

UKÄ konstaterar att disciplinära åtgärder kan ha flera och långtgående konsekvenser för de studenter som till exempel blir avstängda. Det är därför viktigt att man inte låter studenterna under lång tid leva i ovisshet om utgången av ett disciplinärende. UKÄ noterar att vid en jämförelse med några andra lärosäten har dessa haft kortare handläggningstider för disciplinärenden än vad Umeå universitet haft. Mot denna bakgrund utgår UKÄ från att universitetet undersöker om det finns något i hanteringen av dessa ärenden som skulle kunna förbättras för att få ner handläggningstiderna.

Handläggningstider för examensbevis

UKÄ finner att det inte framgår av universitetets lokala examensordning att även en delkurs eller en del av en kurs kan ingå i en examen om de är tydligt definierbara. UKÄ förutsätter därför att universitetet förtydligar detta i sin examensordning.

Information om och dokumentation av bisysslor

Umeå universitet har information om anställdas bisysslor som är vägledande, det framgår bland annat vilka bisysslor som normalt är tillåtna och sådana som inte är det. Alla lärare, även de lärare som inte har någon bisyssla, ska redogöra för detta årligen. Därmed har universitetet ett system som gör det möjligt att kontrollera att lärarna verkligen informerar om sina eventuella bisysslor. UKÄ har inget att anmärka på hur man dokumenterar lärarnas bisysslor.

Vid tillsynsbesök granskar UKÄ på plats hur universitet och högskolor följer de bestämmelser som gäller för deras verksamhet. Fokus ligger på studenternas rättssäkerhet.