Tillsynsbesök vid Karlstads universitet 2015

Den 11 november 2015 genomförde UKÄ ett tillsynsbesök vid Karlstads universitet. Vi konstaterade att det saknas skriftliga beslut vid ansökningar av tillgodoräknande av utbildning på forskarnivå och vid en handfull ärenden om examensbevis. UKÄ såg även flera brister vid ärenden om studieuppehåll varav flera hade upptäckts redan vid Högskoleverkets tillsynsbesök 2007.

Handläggningstider för examensbevis

UKÄ bedömer att Karlstads universitet uppfyller förvaltningslagens krav på snabb handläggning av ärenden om utfärdande av examensbevis. Däremot framkom att skriftliga beslut saknades i fem ärenden. Universitetet bör ändra den information som ges på webbplatsen och i den lokala examensordningen och ange att även del av en kurs kan ingå i en examen.

Hantering av ärenden om tillgodoräknande av utbildning och yrkesverksamhet

UKÄ bedömer att Karlstads universitet uppfyller förvaltningslagens krav på snabb handläggning av ärenden om tillgodoräknande av ärenden på grundnivå och avancerad nivå. Universitetet fattar dock inga skriftliga beslut vad gäller ansökningar om tillgodoräknande av utbildning på forskarnivå. UKÄ utgår från att universitetet i sin aviserade översyn beaktar UKÄ:s synpunkter på dessa ärenden.

Hantering av ärenden om studieuppehåll

Universitetet bör se till att det tydligt framgår när avslagsbeslut har fattats i ärenden om studieuppehåll och skälen för detta. Universitetet ska säkerställa att överklagandehänvisningar bifogas vid beslut om avslag. Flera av de brister som UKÄ har funnit vid denna granskning fanns vid Högskoleverkets tillsynsbesök år 2007. UKÄ kommer därför göra en särskild uppföljning av universitetets hantering av ärenden om studieuppehåll.

Handläggningstider för ärenden om disciplinära åtgärder

UKÄ bedömer att Karlstads universitet uppfyller förvaltningslagens krav på snabb handläggning av ärenden om disciplinära åtgärder.

Kursvärderingar

I samtliga granskade fall har kursvärderingar och sammanställningar av dessa gjorts. UKÄ anser att Karlstads universitet behöver vidta åtgärder för att förbättra strukturen och informationen om var sammanställningarna av kursvärderingarna finns publicerade och hur universitetet informerar om resultaten och eventuella åtgärder som föranletts av dessa. UKÄ utgår från att detta görs i dialog med studentkåren.

Studentrepresentation och samråd med studentrepresentanter

UKÄ anser att universitetet bör ta ställning till om studentrepresentanter ska ingå i flera grupper vid universitetet. Universitetet bör ta fram riktlinjer för hur studentrepresentation och samråd ska hanteras vid de centrala stödfunktionerna. UKÄ förutsätter att universitet vidtar åtgärder för att säkerställa att de studentkårsrepresentanter som utsetts av studentkåren ingår i programråden.

Vid tillsynsbesök granskar UKÄ på plats hur universitet och högskolor följer de bestämmelser som gäller för deras verksamhet. Fokus ligger på studenternas rättssäkerhet.