Kartläggning av återbetalning av studieavgifter

UKÄ har kartlagt i vilken utsträckning lärosäten betalar tillbaka studieavgifter. Återbetalning kan ske om studenten av särskilda skäl är förhindrad att delta i utbildningen.

Återbetalning av studieavgifter är reglerad i förordningen om anmälningsavgift och studieavgift vid universitet och högskolor.

Oklarheter om när en student kan få studieavgift återbetald

Det finns inga uttalanden från regeringen om vilka omständigheter som skulle kunna föranleda återbetalning och det finns inte heller något bemyndigande till någon myndighet att besluta om nationella regler.

I ett tillsynsbeslut 2014 konstaterade UKÄ att ärendet visade på en ur rättssäkerhetssynpunkt otillfredsställande situation.

Återbetalning riskerar hanteras olika vid olika lärosäten

Eftersom det inte heller finns någon rätt att överklaga en högskolas beslut att inte medge återbetalning, är det upp till varje högskola att bestämma när återbetalning ska ske. Detta kan leda till att omständigheter som vid ett lärosäte leder till återbetalning, inte gör det vid ett annat.

Kartläggningen visar att det finns anledning för UKÄ att under 2016 utreda vissa frågor närmare:

  • Lärosätenas information om möjligheten att få återbetalning av studieavgiften.
  • De rättsliga förutsättningarna för högskolorna att bestämma en sista tidpunkt för att begära återbetalning av studieavgiften.
  • Vissa lärosätens handläggning av ärenden om återbetalning.
  • De rättsliga förutsättningarna för lärosätena att ta ut en avgift i samband med återbetalning av studieavgiften.
  • Vilken praxis och vilka regler som finns vid lärosätena för återbetalning av studieavgifter.