Lärosätenas hantering av ÖNH:s ändringsbeslut

UKÄ har granskat vilka åtgärder som universiteten och högskolorna har vidtagit efter att Överklagandenämnden för högskolan (ÖNH) har prövat ett överklagande och fattat ett ändrings­beslut. 

Majoriteten av ÖNH:s beslut följs av universitet och högskolor

Av granskningen framgår att lärosätena i 79 ärenden (90 procent) har följt ÖNH:s beslut och vidtagit de åtgärder som föranleddes av ÖNH:s beslut.

I nio fall har dock lärosätena inte vidtagit några åtgärder, inte vidtagit de åtgärder som föranleddes av ÖNH:s beslut eller att det är oklart vilka åtgärder som vidtagits. I dessa ärenden kommer UKÄ att hantera frågorna vidare i separata tillsynsärenden.

Totalt har UKÄ granskat 88 student­ärenden. Det är till exempel ärenden om antagning, till­godo­­räkn­ande, examensbevis samt anstånd och studieuppe­håll. Även anställnings­ärenden vill universitet och högskolor ingår i granskningen.

Överklagandenämnden för högskolan (ÖNH) är att betrakta som en domstolsliknande nämnd och är den sista överklagande­instansen i de ärenden som den kan pröva. I de fall där ÖNH bifallit ett överklagande ska lärosätet rätta sig efter ÖNH:s beslut och verkställa det. I de fall där ÖNH har beslutat att undanröja det överklagade beslutet och visa ärendet åter till lärosätet, ska lärosätet vidta sådana åtgärder som följer av skälen i ÖNH:s beslut.