Sverige i topp inom OECD: Högre utbildning leder till jobb

I Sverige leder eftergymnasiala studier i hög utsträckning till jobb. Vinsten i form av högre lön av att satsa på en högskoleutbildning är dock låg i Sverige jämfört med andra OECD-länder.

Hög sysselsättningsgrad bland de med högre utbildning i Sverige

Det är mycket positivt att högre utbildning i Sverige leder till jobb i så hög utsträckning. När det gäller den ekonomiska utdelningen för individen behöver Sverige bli bättre, säger Harriet Wallberg, universitetskansler.

Sedan 2009 har arbetslösheten för gruppen med eftergymnasial utbildning i Sverige minskat i förhållande till OECD-genomsnittet. Arbetslösheten är lägre för kvinnorna än bland männen, samtidigt som det motsatta gäller inom OECD. Sverige har generellt sett en hög sysselsättningsgrad, för gruppen med eftergymnasial utbildning en av de högsta inom OECD.

Vinsten i form av högre lön är låg

I Sverige är vinsten i form av högre lön för individen av att investera i en högskoleutbildning låg. Den så kallade lönepremien är en av de lägsta inom hela OECD. En kvinna med eftergymnasial utbildning tjänar i snitt 25 procent mer än en kvinna med gymnasial utbildning. Motsvarande lönepremie för männen är 29 procent.

UKÄ:s rapport Arbetsmarknadsutsikter för eftergymnasialt utbildade beskriver högutbildades ställning på arbetsmarknaden i Sverige ur ett internationellt perspektiv. Rapporten är den andra i en serie av två där Sveriges eftergymnasiala utbildning sätts i ett internationellt perspektiv. Serien baseras på data från OECD:s årliga publikation Education at a Glance. UKÄ:s ambition är att göra data mer tillgängliga och att skapa en tydligare bild av de olika länderna med Sverige i fokus.

Utvalda diagram

Sysselsättningsgrad för 25-64-åringar per utbildningsnivå 2014:

Sorterat efter sysselsättningsgrad för eftergymnasial utbildningsnivå.

Sysselsättningsgrad för 25-64-åringar per utbildningsnivå 2014

Relativ lön inom respektive kön för eftergymnasialt utbildade 25–64-åringar i förhållande till gymnasialt utbildade 2013:

Index = 100. Sorterat efter index för kvinnor. Där inga uppgifter från 2013 fanns att tillgå användes uppgifter från senaste tillgängliga året, dock senast 2010.

Relativ lön inom respektive kön för eftergymnasialt utbildade 25-64-åringar i förhållande till gymnasialt utbildade