Yrkesexaminerade snabbast ut på arbetsmarknaden

UKÄ har studerat etableringen efter examen. Drygt 80 procent av de som tog examen från högskolan läsåret 2011/12 hade etablerat sig på arbetsmarknaden inom ett år. Högst andel etablerade hade gruppen med yrkesexamen, bland annat läkare och tandläkare samt civilingenjörer och högskoleingenjörer med inriktning bygg.

Stabilt för högskoleutbildade

Av de nästan 43 000 personer som tog en examen läsåret 2011/12 hade 81 procent etablerat sig på arbetsmarknaden under 2013. Tidigare studier har visat att kvinnor etablerat sig i lägre utsträckning än män, en skillnad som har minskat. 2013 skiljde det endast 1 procentenhet till männens fördel.

Personer med yrkesexamen är snabbast ut på arbetsmarknaden. 86 procent av de examinerade med yrkesexamen läsåret 2007/08 var etablerade efter fem år. Motsvarande för personer med generell examen var 81 procent. Inom gruppen med konstnärlig examen hade 53 procent etablerat sig på arbetsmarknaden under samma period.

Över tid ser det stabilt ut vad gäller etablering av högskoleutbildade. Inte minst gäller det gruppen yrkesexaminerade där många redan finns på arbetsmarknaden ett år efter examen. Inom det konstnärliga området tar det längre tid, men efter fem år är över hälften etablerade och det är positivt, säger Anders Viberg, utredare på Universitetskanslersämbetet.

Färre etablerade med utländsk bakgrund

Etableringen för examinerade med utländsk bakgrund är lägre än för examinerade med svensk bakgrund. 73 procent av studenterna med utländsk bakgrund som inkluderades i uppföljningen 2013 (7 300 personer) är etablerade på arbetsmarknaden, jämfört med 82 procent för examinerade med svensk bakgrund. Inom gruppen med utländsk bakgrund har personer födda i Sverige av utländska föräldrar den högsta etableringsgraden, 78 procent.

Etableringsbegreppet: För att räknas som etablerad krävs att den examinerade uppfyller ett antal kriterier, bland annat att man inte studerar, har en viss inkomst och att man inte varit arbetslös under perioden.

Andelen (procent) etablerade kvinnor och män 1996-2013:

Diagram: Andelen etablerade kvinnor och män (samt totalt) åren 1996 till 2013
Antal examinerade läsåret 2011/12 och som är med i uppföljningen samt andel etablerade (procent) med olika utländsk bakgrund:

Födelseland/region

Antal

Andel (procent)

Sverige (med utlandsfödda föräldrar)

1 701

78

Övriga Europa

2 348

75

Asien/Afrika

2 777

68

Nordamerika/Sydamerika/Oceanien

466

73

Okänt

40

68

Totalt

7 332

73

Information saknas för 3 procent. Dessa ingår inte i redovisningen.