VFU inom lärar- och förskollärarutbildningarna

Kvaliteten på den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) har förbättrats. Flera av de tidigare bristerna har åtgärdats, men en del förbättringsområden kvarstår.

UKÄ har, på uppdrag av regeringen, följt upp hur genomförandet av VFU har förändrats och utvecklats efter att de nya examensordningarna för förskollärare, grundlärare och ämneslärare trädde ikraft i januari 2011. UKÄ har även identifierat förbättringsområden. Uppföljningen omfattar alla lärosäten med examenstillstånd för dessa utbildningar. Yrkeslärarexamen omfattas inte av uppdraget.

Lärosätena har satsat på att kvalitetssäkra VFU

Av uppföljningen framgår att lärosätena har lagt ner betydande resurser på att kvalitetssäkra den verksamhetsförlagda utbildningen. Överlag fungerar VFU betydligt bättre nu än tidigare granskningar och uppföljningar har visat. Inte minst det faktum att studenterna är påfallande nöjda med sin verksamhetsförlagda utbildning kan ses som ett tecken på detta.

Några exempel på påtagliga förändringar till det bättre:

  • Den verksamhetsförlagda utbildningen utgörs numera ofta av egna kurser med fastställda kursplaner, explicita lärandemål och tydligt beskrivna examinationsformer.
  • Lärosätena har, i syfte att synliggöra hur den verksamhetsförlagda utbildningen bidrar till progression i hela utbildningen, utarbetat olika former av progressionsmatriser, VFU-guider eller motsvarande där lärandemål i respektive kurs preciseras och relateras till examensmålen.

Viktigt att följa upp avtalen

Lärosätenas samverkan med huvudmännen fungerar väl och är reglerad i avtal. Huruvida lärosätena också följer upp avtalen med huvudmännen kontinuerligt framgår dock inte tydligt av lärosätenas redovisningar. UKÄ menar att det är av yttersta vikt att avtalen regelbundet blir föremål för uppföljning, eftersom dessa reglerar ansvarsförhållandet mellan lärosätena och huvudmännen och därmed har bäring på kvaliteten på den verksamhetsförlagda utbildningen.

Samverkan och kvalitetssäkring underlättas av stödsystem

Samverkan sker i en rad olika forum och på skilda nivåer i VFU-organisationen. Både samverkan och kvalitetssäkringen i övrigt underlättas av det faktum att lärosätena har utvecklat administrativa stödsystem, exempelvis gemensamma databaser, för administrativ hantering och kommunikation gällande den verksamhetsförlagda utbildningen.

UKÄ noterar att det på några lärosäten har skapats mellannivåer i VFU-organisationen. I uppföljningen framkommer att dessa mellannivåer ibland får till följd att VFU-handledare och VFU-lärare/examinator inte träffas och att studenter i vissa fall blir informationsbärare mellan skolverksamheter och lärosäten. Ur ett rättssäkerhetsperspektiv ser UKÄ vissa risker med ett sådant förfarande.

Handledare för VFU har ofta lång erfarenhet

I jämförelse med tidigare utvärderingar och uppföljningar av lärarutbildningen, visar föreliggande studie att VFU-handledarna nu i betydligt större utsträckning är behöriga i skolformer och ämnen som är relevanta i förhållande till den utbildning studenterna går. Vidare framkommer att VFU-handledarna har lång erfarenhet både av yrket och av att vara VFU-handledare.

Behov av handledarutbildningar

Däremot är bristen på VFU-handledare som har genomgått någon form av handledarutbildning stor; särskilt prekär är situationen i gymnasieskolan där endast en liten del av VFU-handledarna har handledarutbildning. Detta kan medföra svårigheter att bedöma studenternas prestationer i förhållande till VFU-kursernas lärandemål, vilket enligt UKÄ är allvarligt då detta riskerar att undergräva rättssäkerheten för studenterna.

Bristen på VFU-handledare med handledarutbildning, identifieras i de SWOT-analyser som ingår i uppföljningen som en svaghet eller ett hot mot den verksamhetsförlagda utbildningen av majoriteten av lärosätena. Flertalet lärosäten framhåller också att den verksamhetsförlagda utbildningen är kostnadskrävande och många lyfter i SWOT-analyserna de ekonomiska förutsättningarna för den verksamhetsförlagda utbildningen som ett hot.

Få studenter blir underkända

Uppföljningen visar att anmärkningsvärt få studenter blir underkända på sin verksamhetsförlagda utbildning, något som UKÄ ställer sig frågande till. För lärosätenas del bör den låga andelen underkända i den verksamhetsförlagda utbildningen mana till eftertanke och ytterligare analys.

Andra faktorer som framkommer i uppföljningen, och som kan inverka negativt på den verksamhetsförlagda utbildningen, är att det råder brist på behöriga lärare i vissa ämnen. Detta får till konsekvens att studenter inte alltid får göra verksamhetsförlagd utbildning i alla ämnen.

UKÄ:s rekommendationer för ökad kvalitet på VFU

UKÄ ger i rapporten flera rekommendationer till regeringen, lärosätena och huvudmännen. Några exempel:

Rekommendationer till regeringen:

  • Ersätt det nuvarande ersättningsystemet med ett nytt, liknande det som används för vårdutbildningarna
  • Inför ett särskilt handledarlyft för att öka andelen VFU-handledare med handledarutbildning
  • Permanenta Lärarlyftet II för att öka andelen behöriga lärare

Rekommendationer till lärosätena:

  • Krav på handledarutbildning för VFU-handledare
  • Fortsatt kvalitetssäkring av examination av den verksamhetsförlagda utbildningen

Rekommendationer till huvudmännen:

  • Ge VFU-handledare bättre förutsättningar att inom ramen för ordinarie arbetstid genomgå handledarutbildning och delta i andra kompetenshöjande aktiviteter som lärosätena erbjuder.

Det empiriska materialet i uppföljningen utgörs av ett frågeformulär och en fördjupningsstudie. Fördjupningsstudien har genomförts vid sex lärosäten och omfattar dels enkäter, dels platsbesök med intervjuer. Referensgruppen har haft en mycket central roll inför och under platsbesöken.

En referensgrupp med lärosätesrepresentanter har deltagit i arbetet. UKÄ har tillsammans medreferensgruppen genomfört hearings med företrädare för samtliga lärosäten som ingår i uppföljningen, Skolverket, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), lärarfackliga organisationer, Lärarförbundet Student och Lärarnas Riksförbunds studerandeförening.