Tillsynsbesök vid Karolinska institutet 2015

Ett tillsynsbesök genomfördes vid Karolinska institutet (KI) den 26 maj 2015. KI:s handläggningstider för disciplinärenden, examensbevis och ärenden om tillgodoräknande är bra. KI har dock som rutin att ha datumet för när ansökan kommer in som beslutsdatum på examensbeviset, vilket är felaktigt. Besluten om tillgodoräknande inom utbildning på forskarnivå har vissa brister.

Handläggningstider för examensbevis

UKÄ bedömer att KI uppfyller förvaltningslagens krav på snabb handläggning av ärenden om utfärdande av examensbevis. UKÄ anser dock att KI enligt myndighetsförordningen ska ange dagen för beslutet på examensbevisen. UKÄ utgår därför från att KI ändrar regeln om utfärdandedatum i sina examensregler.

Handläggning av ärenden om tillgodoräknande av utbildning och yrkesverksamhet

De handläggningstider som gått att kontrollera tyder på att KI har bra handläggningstider för ärenden om tillgodoräknande. UKÄ bedömer att KI har god ordning på ärenden om tillgodoräknande inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Däremot uppvisar besluten om tillgodoräknande inom utbildning på forskarnivå vissa brister. Beslutsfattarens namn är otydligt i flera beslut och överklagandehänvisningar har utelämnats. KI bör dessutom vidta åtgärder för att få en konsekvent diarieföring av ärenden om tillgodoräknande på forskarnivå.

Hanteringen av ärenden om studieuppehåll

I samtliga granskade ärenden där studieuppehåll har beviljats medges studenten platsgaranti enligt bestämmelsen i högskoleförordningen. Dessa ärenden har också en korrekt överklagandehänvisning. UKÄ anser vidare att KI bör se över diarieföringen av ärenden om studieuppehåll så att alla ärenden hanteras konsekvent.

Handläggningstider för ärenden om disciplinära åtgärder

UKÄ bedömer att KI uppfyller förvaltningslagens krav på snabb handläggning av ärenden om disciplinära åtgärder.

Återkoppling av kursvärderingar

Återkoppling har getts i flertalet av de granskade kurserna både till de studenter som gjort kursvärderingen och till de studenter som börjat kursen vid nästa kurstillfälle. KI arbetar för att säkerställa att återkoppling ges till studenterna enligt bestämmelsen i högskoleförordningen. Om kursansvariga fyller i kursutvärderingsmallen enligt handlingsplanen ges KI förutsättningar att följa upp om och hur återkoppling skett.

Information om och dokumentation av bisysslor

KI har skriftlig information om anställdas bisysslor som är vägledande. UKÄ bedömer att det system som KI infört kan förbättra kontrollen över att lärarna informerar om sina bisysslor. Även den påminnelse som ska skickas till lärarna om deras ansvar att redovisa bisysslor underlättar detta. Däremot hanteras inte anmälningarna (ärendena) om bisysslor konsekvent inom lärosätet.

Vid tillsynsbesök granskar UKÄ på plats hur universitet och högskolor följer de bestämmelser som gäller för deras verksamhet. Fokus ligger på studenternas rättssäkerhet.