Tillsynsbesök vid Högskolan i Skövde 2015

UKÄ genomförde ett tillsynsbesök vid Högskolan i Skövde den 19 maj 2015. Vi konstaterar att högskolan i regel har korta handläggningstider. I några fall har högskolan inte fattat något formellt beslut, till exempel vid avskrivning av ärenden. Överklaganden om beslut om tillgodoräknande för doktorander har inte prövats när de kommit in för sent.

Handläggningstider för examensbevis

UKÄ bedömer att Högskolan i Skövde som regel uppfyller förvaltningslagens krav på snabb handläggning av ärenden om utfärdande av examensbevis. I ett ärende har emellertid handläggningstiden inte varit godtagbar. I två ärenden saknas beslut, men UKÄ ser positivt på att högskolan har sett över sina rutiner så att ärenden alltid avslutas med någon form av beslut.

Handläggning av ärenden om tillgodoräknande

I de granskade ärendena om hantering av ärenden om tillgodoräknande av utbildning och yrkesverksamhet har högskolan, med några undantag, fattat beslut inom den tid som anges i högskolans riktlinjer. I hälften av ärendena framgår det inte när ansökningarna har kommit in till högskolan. Högskolan har utfärdat en generell föreskrift utan att ha ett bemyndigande från regeringen. Högskolan fattar inte formella beslut vid bifall. I ett ärende saknas beslut, men UKÄ ser positivt på att högskolan har sett över sina rutiner så att ärenden alltid avslutas med någon form av beslut. Överklagandehänvisning lämnas inte i ärenden om tillgodoräknande för doktorander när det gäller för sent inkomna överklaganden.

Handteringen av ärenden om studieuppehåll

Högskolan i Skövde har i vissa ärenden om studieuppehåll fattat beslut som är otydligt utformade vad avser platsgaranti, men samtliga granskade ärenden har en korrekt överklagandehänvisning. Högskolan bör se till att ärenden alltid avslutas med någon form av beslut.

Handläggningstider för ärenden om disciplinära åtgärder

UKÄ bedömer att Högskolan i Skövde uppfyller förvaltningslagens krav på snabb handläggning av ärenden om disciplinära åtgärder.

Språket i kurs- och utbildningsplaner

UKÄ konstaterar att Högskolan i Skövde uppfyller det krav som följer av språklagen och som innebär att kurs- och utbildningsplaner ska vara skrivna på svenska.

Kursvärderingar

Kursvärderingar och sammanställningar av dessa har gjorts i samtliga granskade fall. Högskolan i Skövdes system för kursvärderingar framstår som ändamålsenligt.

Vid tillsynsbesök granskar UKÄ på plats hur universitet och högskolor följer de bestämmelser som gäller för deras verksamhet. Fokus ligger på studenternas rättssäkerhet.