Årsrapport 2015 för universitet och högskolor

UKÄ:s årsrapport 2015 visar att personalen på svenska lärosäten blir allt mer välutbildad. Antalet anställda med forskande och undervisande uppgifter ökar och könsfördelningen inom denna grupp jämnas ut. Däremot finns det löneskillnader mellan kvinnor och män.

Högskolan är den största statliga verksamheten i Sverige och omsatte 65 miljarder kronor år 2014. 406 000 studenter studerade på hel- eller deltid.

Löneskillnaden 4-5 procent mellan kvinnor och män

När det gäller medellönen bland forskande och undervisande personal på svenska lärosäten har män högre lön än kvinnor inom alla anställningskategorier. På totalnivå är löneskillnaden 4-5 procent och skillnaden i medellön mellan kvinnor och män kan inte förklaras av åldersskillnader, eller av att kvinnor och män är verksamma inom olika ämnesområden.

Lektorer den största gruppen

Anställningar som normalt kräver doktorsexamen ökar i antal, medan anställningar med lägre krav blir färre. Lektorerna är den grupp som ökat mest och 2014 var lektorerna den största anställningskategorin. Samtidigt har könsfördelningen jämnats ut. Sedan 2004 har andelen kvinnliga lektorer ökat med 12 procentenheter, från 34 till 46 procent 2014, men bland professorerna går utvecklingen långsammare. Totalt sett har könsfördelningen bland forskande och undervisande personal blivit jämnare.

57 procent av personalen forskar eller undervisar

1985 utgjorde anställda med forskande och undervisande uppgifter 40 procent av lärosätenas personal. 2014 var andelen 57 procent, alltså en ökning med 17 procentenheter.

Mellan 2013 och 2014 ökade antalet anställda inom universitet och högskolor med drygt 600 helårspersoner. Av dessa hade 480 forskande och undervisande uppgifter.

Antalet doktorsexamina ökar

År 2014 ökade antalet doktorsexamina jämfört med föregående år och ligger nu på samma nivå som toppåret 2008. En förklaring till ökningen är att doktorandnybörjarna blev fler under perioden 2008-2010. Däremot har inte antalet nybörjare ökat det senaste året, varken svenska eller utländska.

De utländska doktorandnybörjarna utgjorde fortfarande en betydande andel av totala antalet nybörjare i utbildning på forskarnivå 2014, då de uppgick till 40 procent.

Andelen sökande till högskolan sjunker

För sjunde året i rad sjunker andelen av de sökande som antas till högskolan. Ett fortsatt ökat antal sökande i kombination med att färre antas har skapat ett rekordhögt söktryck till högskolan.

Utbildningsnivån i Sverige ökar

Andelen i befolkningen med högskoleutbildning eller annan minst två års eftergymnasial utbildning har ökat kraftigt både i Sverige och i många OECD-länder. Det faktum att kvinnorna länge har varit i majoritet i utbildning motsvarande grundnivå och avancerad nivå har dock lett till stora skillnader i utbildningsnivå mellan kvinnor och män.

Staten finansierar 80 procent

Staten finansierar 80 procent av den verksamhet som bedrivs vid Sveriges universitet och högskolor.

Under flera år har de statliga medlen för forskning och utbildning på forskarnivå ökat kraftigt och den utvecklingen fortsatte även 2014. Den statliga satsningen på forskning har matchats relativt väl av ökade forskningsintäkter från privata finansiärer.

Årsrapporten uppdelad i kapitel (pdf)

Tabellbilaga