Tillsynsbesök vid Mittuniversitetet 2014

Efter ett tillsynsbesök vid Mittuniversitetet den 8 oktober 2014 konstaterar UKÄ bland annat att Mittuniversitetet kan förbättra sin hantering av ärenden om studieuppehåll.

Handläggningstider för examensbevis

UKÄ bedömer att Mittuniversitetet uppfyller förvaltningslagens krav på snabb handläggning av ärenden om utfärdande av examensbevis.

Handläggning av ärenden tillgodoräknande

Granskningen visar att det finns en del formella brister i hanteringen av ärenden om tillgodoräknande. Några ärenden saknar dokumentation av ansökan och i något fall saknas beslut. Besluten att avslå ansökan motiveras inte heller alltid. Dessutom lämnas inte överklagandehänvisning i anslutning till själva avslagsbesluten. Däremot konstaterar UKÄ att universitetet i de ärenden där handläggningstiden kunnat granskas med något undantag fattat beslut inom godtagbar tid.

Handläggning av ärenden om studieuppehåll

UKÄ konstaterar att handläggningstiderna i de granskade ärendena om studieuppehåll är godtagbara. I övrigt finner UKÄ att universitetet bör se över hanteringen av ärenden om studieuppehåll, bland annat utformningen av blanketter som nu är otydliga och innehåller felaktig information. Det förekommer att skriftliga beslut och överklagandehänvisning saknas i några ärenden. UKÄ förutsätter att universitetet omgående vidtar de åtgärder som behövs och kommer att följa upp rapporten i denna del

Uppföljning av individuella studieplaner

UKÄ bedömer att doktorandernas individuella studieplaner med något undantag har följts upp i enlighet med högskoleförordningens bestämmelse. UKÄ ser positivt på att den ena fakulteten har regler för uppföljningen och att den andra fakulteten enligt uppgift har påbörjat ett sådant arbete.

Språket i kurs- och utbildningsplaner

Samtliga granskade kurs- och utbildningsplaner är på svenska. Men även namn på kurs- och utbildningsplaner ska vara på svenska.

Kontakter med universitetet

En diskussion borde föras om riktlinjer skulle kunna vara ett stöd för både anställda och studenter om vad som gäller för kontakter mellan lärare och studenter. Registraturernas öppettider borde lämpligen anges tydligt på universitetets webbplats. Informationen om studentexpeditionernas telefon- och öppettider är väldigt skiftande. Men många expeditioner ger föredömligt besked om tiderna och detta skulle kunna vara utgångspunkten för de övriga vid en översyn.

Vid tillsynsbesök granskar UKÄ på plats hur universitet och högskolor följer de bestämmelser som gäller för deras verksamhet. Fokus ligger på studenternas rättssäkerhet.