Tillsynsbesök vid Luleå tekniska universitet 2014

UKÄ genomförde ett tillsynsbesök vid Luleå tekniska universitet den 8 oktober 2014. Luleå tekniska universitet uppmanas att se över hanteringen av ofullständiga ansökningar om examensbevis och tillgodoräknande.

Handläggningstider för examensbevis

UKÄ bedömer att Luleå tekniska universitet uppfyller förvaltningslagens krav på snabb hand­läggning av ärenden om utfärdande av examensbevis. Men universitetet bör ändra sin hantering av ofullständiga ansökningar.

Hantering av ärenden om tillgodoräknande

UKÄ ser positivt på universitetets egen riktlinje om handläggningstid för ärenden om tillgodoräknande. I de granskade ärendena har universitetet, med några undantag, fattat beslut inom godtagbar tid. Men i ett av de granskade ärendena har UKÄ funnit en allvarlig brist vid handläggningen av ett överklagande. Universitetet bör också se över hanteringen av ofullständiga ansökningar. Vidare anser UKÄ att universitetet bör vidta åtgärder för att få en konsekvent diarieföring av alla tillgodoräknandeärenden.

Handläggning av studieuppehållsärenden

Universitetets beslut i ärenden om studieuppehåll är otydligt utformade och saknar i vissa fall motivering, men samtliga granskade avslagsbeslut har en korrekt över­klagande­­hänvisning. UKÄ gör även vissa påpekanden om diarie­föring, krav enligt myndighets­förordningen och utfärdande av bindande regler.

Uppföljning av individuella studieplaner

UKÄ bedömer att universitetet i de granskade fallen, med något undantag, har följt upp doktorandernas individuella studieplaner i enlighet med högskoleförordningens bestämmelser.

Kursvärderingar

Kursvärderingar och sammanställningar av dessa har gjorts i flertalet av de granskade fallen. Universitetets system för kursvärderingar framstår som ändamålsenligt.

Studentinflytande - Teaterhögskolan vid Luleå tekniska universitet

UKÄ konstaterar att det finns vissa möjligheter till studentinflytande vid Teaterhögskolan. UKÄ vill samtidigt uppmärksamma universitetet på bestämmelsen i 2 kap. 14 § högskoleförordningen om information och samråd då ärenden bereds och beslutas av en ensam befattningshavare. Universitetet bör också se över hanteringen av kursvärderingar vid teaterhögskolan så att hanteringen fullt ut uppfyller högskoleförordningens krav. Vidare behöver formerna för bedömningen av studenternas prestationer klargöras i vissa av skådespelar­programmets kursplaner.

Vid tillsynsbesök granskar UKÄ på plats hur universitet och högskolor följer de bestämmelser som gäller för deras verksamhet. Fokus ligger på studenternas rättssäkerhet.