Tillsynsbesök vid Högskolan Kristianstad 2014

UKÄ genomförde ett tillsynsbesök vid Högskolan Kristianstad den 18 november 2014. Högskolan bör förbättra hanteringen av ärenden om studieuppehåll samt se över sin hantering av tillgodoräknanden.

Handläggningstider för examensbevis

UKÄ bedömer att Högskolan Kristianstad uppfyller förvaltningslagens krav på snabb handläggning av ärenden om utfärdande av examensbevis. Högskolan fattar dock inte alltid ett formellt avslagsbeslut i de fall examensbevis inte kan utfärdas.

Handläggning av ärenden om tillgodoräknande

UKÄ:s granskning av ärenden om tillgodoräknande visar att det i några ärenden saknas ansökan och i ett ärende saknas beslutet. Flertalet ansökningar saknar notering om ankomstdag och i några fall har handläggningstiden varit för lång. Av besluten framgår heller inte vem som har varit föredragande i ärendet. Den överklagande­hänvisning som lämnas innehåller samma fel som noterades vid tillsynsbesöket 2003. Högskolan ska därför senast den 31 augusti 2015 komma in med en korrekt överklagandehänvisning till UKÄ.

Handläggningen av studieuppehållsärenden

UKÄ:s granskning av ärenden om studieuppehåll visar att det i ett ärende saknas ansökan. Alla ärenden har diarieförts, men i två fall har ärendet registrerats i diariet först efter att beslutet har fattats. Flertalet ansökningar saknar notering om ankomstdag. Dessutom framgår det inte i flertalet fall vem som har varit föredragande i ärendet. Högskolan bör vidare uppdatera sin information om studie­uppehåll med de nu gällande föreskrifterna. Den överklagande­hänvisning som lämnats innehåller fel. Högskolan ska därför senast den 31 augusti 2015 komma in med en korrekt överklagande­hänvisning till UKÄ.

Kontakter med högskolan

UKÄ anser att Högskolan Kristianstad uppfyller de krav på öppettider med mera som följer av förvaltningslagen.

Studentrepresentation och samråd med studentrepresentanter

UKÄ ser positivt på att högskolan har dokumenterat i vilka organ det ska ingå studentrepresentanter. UKÄ förutsätter dock att högskolan vidtar åtgärder för att säkerställa att de studentrepresentanter som utsetts av studentkåren ingår i programråden. Högskolan bör vidare ta fram riktlinjer till stöd för enskilda besluts­fattare vad gäller samrådsskyldigheten med studentrepresentant i sådana fall där beslut ska fattas eller beredning ska genomföras av en enda person. Högskolan bör vidare ta ställning till om ledningsgruppen är en sådan grupp som det bör ingå studentrepresentanter i.

Kursvärderingar

UKÄ ser positivt på högskolans arbete med kursvärderingar, bland annat fanns det sammanställningar av kursvärderingarna för samtliga granskade kurser. Högskolan behöver dock vidta åtgärder för att information om senast gjorda kursvärdering och eventuella åtgärder med anledning av den ska ges till studenterna i samband med kursstart, i enlighet med högskolans riktlinjer.

Vid tillsynsbesök granskar UKÄ på plats hur universitet och högskolor följer de bestämmelser som gäller för deras verksamhet. Fokus ligger på studenternas rättssäkerhet.