Tillsynsbesök vid Högskolan i Gävle 2014

Den 19 november 2014 genomförde UKÄ ett tillsynsbesök vid Högskolan i Gävle. Där finns ett fungerande samarbete mellan högskolan och studentkåren. UKÄ konstaterar dock att rutinerna för hur studentrepresentanter utses inte alltid har följts.

Handläggningstider för examensbevis

Högskolan i Gävle uppfyller inte förvaltningslagens krav på snabb handläggning av ärenden om utfärdande av examensbevis. UKÄ:s granskning visar att högskolan i hälften av de granskade ärenden har en handläggningstid som överstiger två månader. UKÄ förutsätter att högskolan fortsätter sitt påbörjade förbättringsarbete för att säkerställa att examens¬bevisen utfärdas inom en godtagbar tid.

Hantering av ärenden om tillgodoräknande

Högskolan i Gävle har en bra blankett för ansökan om tillgodoräknande.UKÄ:s granskning visar dock att det finns brister i hanteringen, framförallt vid ankomstnotering av ansökningar, registrering och diarieföring av beslut om tillgodoräknande. UKÄ utgår från att högskolan vidtar åtgärder för att förbättra hanteringen av ärenden om tillgodoräknande.

Handläggning av studieuppehållsärenden

Högskolan i Gävles beslut i ärenden om studieuppehåll uppfyller de krav på beslut och överklagandehänvisning som anges i förvaltningslagen och myndighetsförordningen.

Uppföljning av individuella studieplaner

UKÄ bedömer att högskolan följer upp doktorandernas individuella studieplaner i enlighet med högskoleförordningens bestämmelse.

Examinationsformer i kursplaner

UKÄ konstaterar att formerna för bedömningen av studenternas prestationer är tydligt angivna i samtliga granskade kursplaner.

Studentrepresentation och samråd med studentrepresentanter

Det finns ett fungerande samarbete mellan Högskolan i Gävle och Gefle studentkår och studenterna ges möjlighet att vara representerade i enlighet med högskoleförfattningarna. UKÄ konstaterar att det finns rutiner för hur studentrepresentanter ska utses, men att dessa rutiner inte alltid har följts. UKÄ utgår från att högskolan vidtar åtgärder för att säkerställa att rutinerna efterlevs.

UKÄ anser att högskolan i samråd med studentkåren bör ta fram riktlinjer för hur frågan om samråd ska hanteras. UKÄ kommer att följa upp vilka åtgärder som högskolan vidtar.

Vid tillsynsbesök granskar UKÄ på plats hur universitet och högskolor följer de bestämmelser som gäller för deras verksamhet. Fokus ligger på studenternas rättssäkerhet.