Studentbostäder som konkurrensmedel

Bristen på studentbostäder gör att bostadsfrågan blir viktig vid val av studieort. Det gäller inte minst studenter från andra länder. För universitet och högskolor kan bostäder bli ett allt viktigare konkurrensmedel vid studentrekrytering.

Bostadsbristen en nyckelfråga

Bostadsbristen kan bli ett hinder för internationaliseringen inom svensk högre utbildning. Tillgången på bostäder är en nyckelfråga för enskilda lärosäten, men också för Sveriges totala förmåga att locka till sig utländska studenter. Det säger Andrea Amft, utredare vid UKÄ.

Studentens möjlighet att själv välja var han eller hon vill förlägga sina studier leder till en naturlig konkurrens mellan lärosätena. Enligt UKÄ:s rapport kan studentbostäder få en allt större roll vid studenternas val av studieort.

UKÄ lyfter i utvärderingen att det idag finns två olika regelverk för i princip samma uthyrningsverksamhet. Andrea Amft menar att olika krav på kostnadstäckning försvårar redovisningen och att reglerna därför bör ses över.

Lärosätena positiva till permanent verksamhet

UKÄ har på uppdrag av regeringen utvärderat ett försök där utvalda lärosäten getts möjlighet att hyra ut bostäder i andra hand till alla grupper av studenter. Nio universitet och högskolor har ingått i försöket. Samtliga lärosäten som ingått i studien ställer sig positiva till att försöket med andrahandsuthyrning till alla grupper av studenter permanentas. Det skulle möjliggöra större åtaganden och långsiktiga satsningar från lärosätenas sida.

Att andrahandsuthyrningen till alla grupper av studenter är en tidsbegränsad försöksverksamhet försvårar större åtaganden och långsiktiga satsningar från lärosätenas sida. Ett permanent tillstånd skulle därför förändra situationen i positiv riktning. Alla nio lärosäten ställer sig också positiva till ett regeringsbeslut som gör försöksverksamheten till ett bestående inslag i den befintliga uthyrningsverksamheten.

Akut bostadssituation i större städer och tillväxtregioner

UKÄ konstaterar att den utökade möjligheten att hyra ut bostäder i andra hand till studenter inte åstadkommit några förändringar när det gäller själva grundproblemet; nämligen den akuta bostadssituationen för studenter i storstads- och tillväxtregionerna.

Lärosätena har än så länge inte tagit någon aktiv roll vid byggandet av studentbostäder även om vissa lärosäten kan tänka sig ett närmare samarbete med fastighetsbolag och andra byggherrar.

Bostadsbristen begränsat studenternas fria val av lärosäte

Studentens möjligheter att själv välja att förlägga sina studier vid det ena eller andra lärosätet utgör en central del av det befintliga styr- och resurstilldelningssystemet. Studentens fria val leder till att universitet och högskolor konkurrerar med varandra för att rekrytera tillräckligt många studenter i syfte att fylla sina takbelopp. Det främsta medlet i denna konkurrens om studenten borde i första hand vara hög utbildningskvalitet, men tillgången på studentbostäder kan mycket väl komma att spela en allt större roll vid studentens val av studieort.

En akut brist på studentbostäder utgör en begränsande faktor vid rekryteringen av studenter. Studentbostäder håller därmed på att bli ett betydelsefullt konkurrensmedel där lärosäten som kan erbjuda bostäder har en fördel före universitet och högskolor som ligger i områden med svår bostadsbrist. Därutöver tvingar den begränsade tillgången på bostäder lärosätet att göra prioriteringar och att fatta beslut om vilka studenter inom studentpopulationen som ska gynnas.

Lärosäten prioriterar avgiftsbetalande studenter

UKÄ:s utvärdering visar att sex av nio lärosäten prioriterar avgiftsbetalande studenter från länder utanför EU/EES och Schweiz. Bostäder utgör en nyckelfråga som är av avgörande betydelse för Sveriges förmåga att rekrytera utländska studenter och därmed även för internationaliseringen av den svenska högskolan. Med detta synsätt skulle de eventuella kostnader som kan uppstå kunna betraktas som en investering i en fortsatt internationalisering av svenska universitet och högskolor.