Så kan högre utbildning möta framtidens behov

Universitet och högskolor lyckas relativt väl med att erbjuda utbildningar som är efterfrågade av studenter och samhälle. Men inom vissa områden fångas inte arbetsmarknadens behov upp. Fler parter behöver dela på ansvaret för att högre utbildning ska möta framtidens behov.

Svårt att dimensionera högre utbildning för arbetsmarknadens behov

Universitet och högskolor har stor frihet när det gäller vilka utbildningar som ska ges och hur de ska dimensioneras, det vill säga hur många studenter som ska antas.

Att dimensionera högre utbildning så att den passar arbetsmarknadens framtida behov är ett svårt uppdrag.

Lärosätena har inte möjlighet att ensamma säkerställa att dimensioneringen av utbildningsutbudet blir effektivt. Det är ett ansvar som politiker och arbetsgivare måste dela med lärosätena, säger Harriet Wallberg universitetskansler på UKÄ.

Uppföljningar av examinerade studenters etablering på arbetsmarknaden tyder på att de utbildningar som ges är relativt väl anpassade efter arbetsmarknadens behov. Men i en del fall är behoven svåra att tillgodose.

Studenternas efterfrågan en styrande faktor

Lärosätena måste ge utbildningar som studenterna vill ha, det är en förutsättning för att få anslag. Det är svårt för lärosätena att hantera den politiska styrningen av utbildning, till exempel för att tillfredsställa vårdens och skolans behov. Utmaningen kan vara att för få söker utbildningarna, eller att det är brist på praktik. Att utveckla utbildnings- och forskningsmiljöer tar tid och fordrar långsiktig planering, vilket gör det svårt att i alla lägen bemöta politiska beslut som innebär snabba förändringar.

I rapporten Dimensionering av högre utbildning har UKÄ följt upp hur universitet och högskolor arbetar med dimensionering utifrån studenternas efterfrågan och arbetsmarknadens behov.

– Resultaten visar att det är svårt att fånga upp behoven på en arbetsmarknad i ständig förändring och ta fram tillförlitliga arbetsmarknadsprognoser. Men lärosätena arbetar med att utveckla tydliga strategier och fler beslut som rör utbildningsutbudet fattas centralt. Samtidigt betonar man vikten av förankringsarbete i den egna organisationen, säger Staffan Nilsson, utredare på UKÄ.

För att säkerställa att universitet och högskolor har en effektivt fungerande dimensionering av utbildningsutbudet har UKÄ fått i uppdrag av regeringen att följa upp hur lärosätena arbetar med dimensionering utifrån studenternas efterfrågan och arbetsmarknadens behov, samt vilka underlag de använder sig av. Det material som ligger till grund för denna rapport utgörs huvudsakligen av intervjuer med lärosätesföreträdare.