Högskoleutbildningarna och arbetsmarknaden

Bristen på högskoleutbildade inom vård och skola förväntas öka. Det visar en ny analys av den framtida balansen mellan arbetsmarknadens behov och tillskottet av nyexaminerade från högskolan.

UKÄ har analyserat hur arbetsmarknadsläget är ser ut när de som börjar studera läsåret 2015/16 kommer ut på arbetsmarknaden. Prognosen utgår från nuvarande dimensionering av utbildningarna och att antalet sökande till utbildningarna inte förändras. 

Goda chanser till jobb inom vård och skola

Generellt kan man säga att det finns goda chanser till jobb om man utbildar sig inom vård- respektive undervisningsområdet. Exempel är utbildningar till yrkeslärare, fritidspedagoger, ämneslärare, tandläkare och specialistsjuksköterskor. Det säger Anders Viberg, utredare vid UKÄ.

Fler utbildningsplatser kan vara ett sätt att möta en ökande efterfrågan på arbetsmarknaden, men det är inte svaret på allt. Inom vissa områden, till exempel lärarutbildningen, finns redan kapacitet för fler studerande. Där är den stora utmaningen istället att intresset för utbildningarna är lågt.

UKÄ analyserar framtidsutsikterna inom 35 olika utbildningsgrupper. Bland de yrkesgrupper som beräknas möta en hård konkurrens på arbetsmarknaden framöver finns journalister, humanister och konstnärer.

Morgondagens behov ska styra

Lärosätena ska dimensionera utbildningar utifrån studenternas intressen och arbetsmarknadens behov.

– Det är viktigt att ligga steget före. Det är inte dagens arbetsmarknad som ska styra dimensioneringen av utbildningarna utan morgondagens, säger Anders Viberg.

Fokus i rapporten ligger på en bedömning av arbetsmarknaden när de som börjar studera läsåret 2015/16 kommer ut på arbetsmarknaden. Motsvarande redovisningar har sedan 2006 tidigare genomförts av Högskoleverket.

Balans, brist eller överskott?

Tabellen visar beräknat balansläge när de som börjar utbildningen läsåret 2015/16 kommer ut på arbetsmarknaden, givet nuvarande antal nybörjare och examensfrekvenser.

  • Balans betyder att examinationen är mellan 80 och 120 procent av rekryteringsbehovet.
  • Brist innebär att antalet examinerade beräknas till mindre än 80 procent av rekryteringsbehovet. I dessa grupper är rekryteringsbehovet större än antalet examinerade och antalet nybörjare behöver öka.
  • Överskott betyder att nuvarande antal nybörjare kan leda till mer än 20 procent fler nyexaminerade än vad som kommer att efterfrågas på arbetsmarknaden.
Beräknat balansläge när de som läsåret 2015/16 börjar sin utbildning kommer ut på arbetsmarknaden:

Utbildning

Prognos

Yrkeslärare

Brist

Fritidspedagoger

Brist

Ämneslärare

Brist

Tandläkare

Brist

Specialistsjuksköterskor

Brist

Biomedicinska analytiker

Brist

Barnmorskor

Brist

Grundlärare

Brist

Speciallärare och specialpedagoger

Brist

Förskollärare

Brist

Veterinärer

Brist

Arbetsterapeuter

Balans

Tandhygienister

Balans

Sjukgymnaster

Balans

Receptarier

Balans

Läkare

Balans

Datautbildade

Balans

Arkitekter

Balans

Teologer

Balans

Agronomer och hortonomer

Balans

Biblioteks- och informationsvetare

Balans

Civilingenjörer

Balans

Sjuksköterskor, grundutbildade

Balans

Samhällsvetare

Balans

Psykologer

Balans

Jurister

Balans

Socionomer

Balans

Högskoleingenjörer

Överskott

Ekonomer

Överskott

Apotekare

Överskott

Naturvetare

Överskott

Personal- och beteendevetare

Överskott

Konstnärlig utbildning

Överskott

Humanister

Överskott

Journalister och medievetare

Överskott

 

Balansläget – diagram

En situation helt i balans är satt till 100 i jämförelsen. Exempelvis yrkeslärare, fritidspedagoger och ämneslärare tillhör de grupper för vilka brist kan förväntas om inte antalet nybörjare ökar.

För bland annat journalister och personer med konstnärlig utbildning finns risk för ett framtida överskott.

Diagram: balansläget för olika utbildningsgrupper

Vad säger diagrammet?

  • Diagrammet visar balansläget för de utbildningsgrupper som ingår i redovisningen. Tillskottet av nyexaminerade är uttryckt i procent av arbetsmarknadens nytillkomna rekryteringsbehov.
  • En stapel som stannar vid 50 procent betyder att antalet examinerade skulle behöva fördubblas för att uppnå balans när de som börjar läsåret 2015/16 går ut på arbetsmarknaden.
  • När stapeln når upp till cirka 150 procent, betyder det att antalet examinerade väntas bli 50 procent större än rekryteringsbehovet. För att uppnå balans när de som börjar 2015/16 börjar komma ut på arbetsmarknaden behöver antalet nybörjare minska.