Eftergymnasial utbildning i ett internationellt perspektiv

Baserat på data från OECD:s årliga publikation Education at a Glance har UKÄ analyserat hur kostnaderna för svensk högre utbildning skiljer sig jämfört med OECD-länderna.

Högre utbildning i Sverige och OECD-länderna

  • I ett internationellt sammanhang är Sveriges satsningar på eftergymnasial utbildning och forskning inom högskolan stora.
  • Sverige ligger lite över OECD-genomsnittet avseende befolkningens utbildningsnivå. I Sverige, som i de flesta OECD-länder, har kvinnor högre utbildningsnivå än männen.
  • 34 procent av Sveriges unga befolkning hade en högskoleutbildning 2012, men andelen har inte förändrats sedan 2009. I de flesta andra länder har andelen fortsatt att öka.

Sverige satsar relativt mycket på eftergymnasial utbildning och forskning inom högskolan. År 2011 var det endast sju länder inom OECD som satsade mer än Sverige mätt som andel av BNP.

Det är dock stora skillnader mellan länderna i hur finansieringen sker. Sverige och övriga nordiska länder tillhör de länder där i stort sett all finansiering är i form av offentliga medel, medan länder som Kanada, Sydkorea, USA och Australien har övervägande del privat finansiering, huvudsakligen via studieavgifter.

Kostnader för forskning överväger

Sverige, tillsammans med Schweiz, utmärker sig dock genom att mer än hälften av den totala kostnaden för den eftergymnasiala utbildningen utgörs av kostnader för forskning. I de flesta andra länder utgör utbildningskostnaden merparten av den totala kostnaden.

I Sverige utgör kostnader för forskning mer än hälften av den totala kostnaden. Om man ser till enbart satsningarna på utbildning faller Sverige inte lika väl ut.

Jag vill därför fortsatt betona att det krävs satsningar på högre utbildning parallellt med forskning. Det är nödvändigt för att vi ska kunna hävda oss i den internationella konkurrensen, säger Harriet Wallberg, universitetskansler.

Education at a Glance (EAG) är ett omfattande material. UKÄ vill göra information från EAG mer tillgänglig och samtidigt sätta Sverige i fokus i de internationella jämförelserna. Detta är den första i en serie av analyser där UKÄ belyser olika dimensioner och effekter av utbildningssatsningarna i OECD-länderna.