Studentkårernas synpunkter på klagomåls­hanteringen

UKÄ har bjudit in studentkårer och samarbetsorgan för kårer att besvara ett antal frågor om hur klagomål från studenter hanteras vid deras lärosäte. Studentkårernas svar presenteras i denna rapport. Rapporten är den andra delen i ett arbete där UKÄ uppmärksammar lärosätenas hantering av studenternas klagomål.

Studenterna: Lärosätena behöver bli bättre på att hantera klagomål

Flera av de studentkårer som svarat på UKÄ:s frågor anser att den egna högskolans hantering av klagomål fungerar bra eller åtminstone tillfredsställande. I några fall är bilden inte entydig. Andra studentkårer framför mer omfattande kritik mot klagomåls­hanteringen. Enligt UKÄ:s uppfattning tyder studentkårernas svar på att flera lärosäten kan behöva överväga åtgärder för att förbättra hanteringen av klagomål från studenter.

När det gäller förbättringar efterlyser flera studentkårer riktlinjer för hanteringen av klagomål. Några studentkårer efterlyser högskolegemensamma system för klagomålshanteringen. Andra kårer efterlyser tydligare information om vart studenterna ska vända sig med problem eller klagomål.

Kårerna ger studenter råd och stöd

Alla studentkårer som svarat har angett att de hjälper enskilda studenter med rådgivning, information och annat stöd. Med något undantag bistår eller företräder kårerna också studenterna i kontakterna med lärosätet, så långt resurserna räcker. Av svaren framgår även att flera studentkårer sammanfattar sin studentstödjande verksamhet i regelbundna studentfallsrapporter eller motsvarande dokument.

Kårobligatoriets avskaffande och lärosätenas ekonomiska stöd

I rapporten beskriver studentkårerna också det ekonomiska stöd som lärosätena ger för bland annat studentombudens verksamhet.

Utifrån svaren går det inte att säga att kårobligatoriets avskaffande generellt har lett till stora negativa konsekvenser för studentkårernas möjligheter att hjälpa enskilda studenter vid klagomål. Endast ett fåtal av studentkårerna redovisar direkt negativa konsekvenser för klagomålshanteringen. En bidragande orsak till att konsekvenserna hittills har varit av begränsad omfattning kan vara att många lärosäten ser positivt på kårernas utbildningsbevakning och därför bidrar till finansieringen av bland annat studentombudens verksamhet. Men flera kårer uttrycker viss oro och svaren vittnar ändå om olika erfarenheter av kårobligatoriets avskaffande.