Granskning av enstaka kurser

De flesta av högskolans enstaka kurser, eller så kallade uddakurser, håller måttet. I 2014 års granskning är det bara fem av de 28 granskade kurserna som inte lever upp till högskolelagens krav.

Det här är fjärde året i rad vi gör dessa granskningar. Ett skäl till att vi fick uppdraget var en oro att lärosätena erbjöd hobbykurser, men vi har ännu inte sett några tecken på att dessa kurser generellt inte hör hemma inom högre utbildning. Däremot kan de granskade kurserna ha svagheter i förhållande till vad studenterna har rätt att förvänta sig, säger Johanna Köhlmark, utredare på UKÄ.

Det finns cirka 2 600 kurser på Sveriges universitet och högskolor

Inför granskningen har alla universitet och högskolor rapporterat in sitt utbud av uddakurser till UKÄ. Utifrån den kartläggningen bestäms vilka kurser som ska granskas. Cirka 2 600 kurser har rapporterats in, vilket innebär att utbudet minskat med nio procent jämfört med förra året.

28 kurser vid 23 lärosäten valdes ut

I årets granskning ligger fokus på kurser inom miljövetenskap, företagsekonomi, entreprenörskap och innovation samt projektledning. 28 kurser vid 23 lärosäten har valts ut. Fem av kurserna bedöms inte uppfylla högskolelagens krav och blir därför ifrågasatta. Svagheterna handlar till största delen om att kurserna inte i tillräcklig utsträckning vilar på vetenskaplig grund. Lärarkompetensen brister i vissa fall, anknytningen till relevant forskningsmiljö är för svag och kurslitteraturen är ofta på en alltför elementär nivå.

Uddakurserna fyller en viktig funktion

UKÄ:s bedömargrupp lyfter fram att uddakurserna fyller en viktig funktion inom högskolan då de skapar mångfald och frihet i utbildningssystemet och kan ge studenterna både bredd och djup.

Bedömarna betonar dock vikten av att kurserna har en vetenskaplig förankring och att studenternas förmåga till kritiskt tänkande säkerställs, eftersom det är en grundläggande princip för utbildningar vid universitet och högskolor.

UKÄ har i uppdrag av regeringen att varje år granska kvaliteten på ett urval av högskolans uddakurser för att bedöma om de lever upp till högskolelagens krav. Kurser av det här slaget ingår generellt inte i ett utbildningsprogram och de fångas därför inte upp i UKÄ:s ordinarie kvalitetsutvärderingar.

I denna rapport redovisas resultaten av UKÄ:s fjärde omgång av kartläggning och granskning av ett urval av enstaka kurser. Urvalet har haft fokus på kurser inom miljövetenskap, företagsekonomi, entreprenörskap och innovation samt projektledning.

Följande 23 granskade kurser uppfyller kraven:

 • Miljöstyrning vid Blekinge tekniska högskola
 • Klimatförändringar/människa/samhälle vid Göteborgs universitet
 • Det ansvarsfulla modeföretaget vid Högskolan i Borås
 • Introduktion till hållbar utveckling vid Högskolan Dalarna
 • Hållbarhet i nordiska ekosystem vid Högskolan i Gävle
 • Klimatförändringar, jordens resurser och samhället vid Högskolan i Halmstad
 • Hållbar omställning – vägar ut ur kriserna vid Högskolan i Jönköping
 • Miljöekonomi för hållbar utveckling vid Högskolan Kristianstad
 • Marknadsföring I, Nät vid Högskolan Väst
 • Affärskulturer lokalt och globalt vid Karlstad universitet
 • Hållbarhet och ekonomi vid Kungliga Tekniska högskolan
 • Entreprenörskap vid Linköpings universitet
 • Grundläggande entreprenörskap vid Luleå tekniska universitet
 • Miljöfrågor i ett internationellt perspektiv vid Lunds universitet
 • Projektledning och projektmetodik vid Lunds universitet
 • Samhällsekonomi vid Malmö högskola
 • Företagsekonomi GR (A), industriell ekonomi vid Mittuniversitetet
 • Entreprenörskap inom hälsa och välfärd vid Mälardalens högskola
 • Projektledarutbildning vid Stockholms universitet
 • Världens eko, orienteringskurs vid Stockholms universitet
 • Kultur och entreprenörskap vid Södertörns högskola
 • Ledarskap och konflikthantering vid Södertörns högskola
 • Indirekt ledarskap vid Uppsala universitet.

Följande fem granskade kurser uppfyller inte kraven:

 • Innovation och entreprenörskap vid Gymnastik- och idrottshögskolan
 • Projektledning – grundläggande begrepp och metoder vid Högskolan i Skövde
 • Knowledge Management vid Luleå tekniska universitet
 • Entrepreneurship, Patent and Intellectual Property vid Malmö högskola
 • Cultural Management I vid Örebro universitet

Senast den 16 juni 2015 ska de fem lärosätena redogöra för de åtgärder som de vidtagit för att rätta till bristerna.

Uppföljning av föregående granskning: I rapporten redovisas även resultaten av uppföljningen av 2013 års granskning som berör de fyra kurser som då inte ansågs nå upp till kraven. En av kurserna har lagts ner av lärosätet innan uppföljningen. De övriga tre kurserna har vidtagit åtgärder och uppfyller nu alla krav.