Förutsättningar för hög kvalitet

Under 2011 till 2014 har UKÄ utvärderat kvaliteten på drygt 2 100 utbildningar. I en rapport analyserar vi sambanden mellan studenternas bakgrund och utfallet av våra kvalitetsutvärderingar.

Studenternas förutsättningar kan förklara en del av skillnaderna i utfallet av UKÄ:s kvalitetsutvärderingar

På vissa utbildningar som fått omdömet bristande kvalitet är studenter med utländsk bakgrund, inresande studenter och studenter med låga gymnasiebetyg överrepresenterade. Det finns samband på aggregerad nivå, men dessa samband gäller vissa utbildningar och inte alla.

I de fall det fanns samband indikerade dessa att studenter som tagit ut examen från
utbildningar som fått omdömet bristande kvalitet kan ha haft sämre studieförutsättningar
vad gäller gymnasiebetyg och föräldrarnas utbildningsbakgrund än de som examinerats
från utbildningar som fått omdömet hög kvalitet, vilka i sin tur har haft sämre
studieförutsättningar än de som har examinerats från utbildningar som har fått omdömet
mycket hög kvalitet.

Resurstilldelningssystemet påverkar

Nuvarande resurstilldelningssystem gynnar genomströmningen i högskolan och
inga särskilda medel (mer än tillfälliga) har tilldelats lärosätena för arbetet att ta hand om
studenter med sämre studieförutsättningar. Istället gäller resurstilldelningens
grundprincip, nämligen att ersättningen för varje utbildningsområde är densamma oavsett
studenternas studieförutsättningar. Sedan ankommer det på respektive lärosätes styrelse
att besluta om hur de tillgängliga medlen fördelas och används internt för att fullgöra
utbildningsuppdraget. Ansvaret för kvaliteten i verksamheten ska vara vägledande för
de fördelningsprinciper som universiteten och högskolorna tillämpar internt.

Delvis motstridiga styrsignaler och målkonflikter för lärosätena

Rapportens resultat mynnar ut i några punkter för reflektion:

  • Hur arbetar högskolan med styrsignaler om hög kvalitet, effektiv resursanvändning, en bredare och mer internationell rekrytering samt hög genomströmning?
  • På vilket sätt tar lärosätena sitt ansvar för att stödja studenter med olika förutsättningar genom utbildningen?
  • Är det möjligt att samtidigt premiera genomströmning och hög kvalitet med hänsyn till studenternas olika förutsättningar? Är det mer än 20 år gamla resurstilldelningssystemet fortfarande ändamålsenligt?
  • Hur använder lärosätena den så kallade kvalitetspengen? Detta är en fråga som UKÄ tänker undersöka närmare i en kommande analys.

De bakgrundsvariabler som undersökts är kön, studenternas genomsnittliga gymnasiebetyg, föräldrarnas utbildningsnivå, svensk respektive utländsk bakgrund och andelen inresande studenter.

Utvalda diagram

Samband mellan utvärderingsresultat och gymnasiebetyg:

Diagrammet nedan visar samband mellan utvärderingsresultat och gymnasiebetyg för ett urval av de största examenskategorierna. Observera att skalan är bruten.

Diagram: Samband mellan utvärderingsresultat och gymnasiebetyg

Föräldrarnas utbildningsnivå:

Diagrammet nedan visar fördelningen av utvärderingsresultat efter föräldrarnas utbildningsnivå.

Diagram: fördelningen av utvärderingsresultat efter föräldrarnas utbildningsnivå.