Jämställdhet i högskolan efter autonomi­reformen

I en rapport från UKÄ konstaterar vi att det krävs en längre mätperiod än tre år för att avgöra om autonomireformen påverkat jämställdheten i högskolan. Andelen kvinnor bland den forskande och undervisande personalen har ökat sedan 2008, men ökningen avtog något efter 2011. Förändringen har varit liten och gäller främst bland professorer och lektorer.

Ökad självständighet för lärosäten vid anställningar

Andelen kvinnor bland de nyanställda 2009, 2012 och 2013 var större än bland dem som redan arbetade inom högskolan. För den forskande och undervisande personalen totalt låg andelen kvinnor bland de nyanställda stabilt på 47-48 procent dessa år. Bland lektorer sjönk andelen något, från nära 50 procent 2009 till 47 procent 2013.

Autonomireformen medförde att färre läraranställningar regleras centralt och att detaljregleringen av läraranställningarna minskade.

Med autonomireformen har lärosätenas anställningsordningar blivit ett viktigare styrdokument. I anställningsordningarna regleras hur anställningsförfarandet för lärare går till. Detta betyder att hur lärosätena uttrycker sig i detta eller relaterade dokument har fått ökad betydelse ur jämställdhetssynpunkt.

Jämställdhet vid anställningar

Vid en genomgång av anställningsordningarna för de 16 största statliga lärosätena framträder en glidning i begreppet jämställdhet. Den i högskolelagen föreskrivna jämställdheten, som alltid ska iakttas och främjas, ställs i några anställningsordningar vid sidan av andra diskrimineringsgrunder och har i något fall helt integreras med dessa.

Vid en stickprovsundersökning för ett urval av lärosäten, fann UKÄ att jämställd representation vanligen (men långtifrån alltid) råder i de grupper som ska lämna förslag på sökande vid anställning av lektor eller professor. Däremot var bristerna tydligare i sakkunniggrupper för anställning av professor.

Andelen kvinnor bland den forskande och undervisande personalen har ökat sedan 2008, men ökningen avtog något efter 2011. Det var främst bland professorer och lektorer förändringen skedde. Förändringen är liten och det är för tidigt att avgöra om den är temporär eller inte.

Kallelseförfarande vid anställning av professorer

Sedan 2011 kan lärosätena använda sig av ett kallelseförfarande vid anställning av professorer. Av de kallade professorerna är ungefär var femte en kvinna, en något lägre andel jämfört med andelen kvinnor bland professorer totalt som var 24 procent 2013.

Rapporten redogör för hur jämställdheten vid lärosätena utvecklats till följd av lärosätenas ökade självbestämmande i fråga om läraranställningar sedan autonomireformen som trädde i kraft den 1 januari 2011.