Tillsynsbesök vid Linné­universitetet 2013

Den 29 oktober 2013 gjorde UKÄ ett tillsynsbesök vid Linnéuniversitetet. Vi konstaterar att universitetet uppfyller kravet på skyndsam handläggning när det gäller utfärdande av examensbevis. Däremot identifierades mycket anmärkningsvärda brister vid granskningen av ärendena om tillgodoräknade när det gäller dokumentationen av besluten.

Handläggningstider för examensbevis

UKÄ bedömer att universitetet uppfyller kravet i 7 § förvaltningslagen på skyndsam handläggning när det gäller utfärdande av examensbevis.

Hantering av ärenden om tillgodoräknande av utbildning och yrkesverksamhet

UKÄ hittade mycket anmärkningsvärda brister vid granskningen av tillgodoräknandeärendena vad gäller dokumentationen av besluten. I flera ärenden saknas det information om vad universitetet har beslutat. De flesta ärendena har också diarieförts efter att beslutet har fattats. I några ärenden där ansökan har avslagits saknas överklagandehänvisning, vilket är anmärkningsvärt. Handläggningstiden har dock varit kort i de flesta av de granskade ärendena om tillgodoräknande.

Begränsning av antalet prov- och praktiktillfällen

Universitetets regler om begränsning av antalet prov- och praktiktillfällen återger gällande rätt på ett godtagbart sätt och skapar förutsättningar för en godtagbar nivå av rättssäkerhet för studenterna. I de granskade fallen har universitetets begränsningar av examinationstillfällen skett i enlighet med högskoleförordningens bestämmelser.

Möjligheter till omtentamen

Universitetets riktlinjer för omtentamen är förenliga med de ställningstaganden som Högskoleverket tidigare har gjort på området och som UKÄ upprepar. Vi konstaterar att universitetet håller sig inom ramen för Högskoleverkets uttalanden och sina egna riktlinjer i alla de granskade kurserna. Men UKÄ har i sin granskning funnit att i flera av kursplanerna har inte examinationsformerna varit angivna på ett sätt som är förenligt med högskoleförordningen.

Handläggningstider för rättning av prov

Justitieombudsmannen har uttalat att en rättningstid om tre veckor är ändamålsenlig på en kurs omfattande 7,5 högskolepoäng. Universitetets riktlinjer om rättningstider av prov vad gäller kurser som ges på halvfart följer inte detta uttalande. Universitetet bör därför se över sina riktlinjer för dessa kurser. Universitetets handläggningstider i de granskade ärendena följer dock JO:s uttalanden.

Uppföljning av individuella studieplaner

Universitetet har i de allra flesta av de granskade fallen följt upp doktorandernas individuella studieplaner i enlighet med högskoleförordningens bestämmelser, men i ett fall har universitetet inte följt dessa bestämmelser. UKÄ anser också att universitetet bör överväga vad som kan göras för att förhindra vissa eftersläpningar i uppföljningarna.

Vid tillsynsbesök granskar UKÄ på plats hur universitet och högskolor följer de bestämmelser som gäller för deras verksamhet. Fokus ligger på studenternas rättssäkerhet.