Tillsynsbesök vid Högskolan i Halmstad 2013

I sin rapport efter tillsynsbesöket den 25 oktober 2013 vid Högskolan i Halmstad konstaterar UKÄ att högskolan uppvisar allvarliga brister i hanteringen av ärenden om tillgodoräknande.

Handläggningstider för examensbevis

Högskolan i Halmstad uppfyller inte förvaltningslagens krav på skyndsam handläggning i ärenden om utfärdande av examensbevis, då stickprovsgranskningen visar att högskolan i ungefär vart sjätte ärende har en handläggningstid som överstiger två månader. Högskolan bör vidare se över den tid det tar för högskolan att expediera besluten, då denna tid i vissa fall är mycket lång.

Hantering av ärenden om tillgodoräknande av utbildning och yrkesverksamhet

Högskolan i Halmstad uppvisar allvarliga brister i hanteringen av ärenden om tillgodoräknande och UKÄ avser att följa upp högskolans åtgärder.

I flera av ärendena framgår det inte när ansökningarna har kommit in till högskolan och registreringen av ärendena har i många fall skett efter att beslutet har fattats. Det är svårt att följa ärendena och i flera fall går det inte att avgöra om högskolans beslut innebär ett bifall eller ett avslag. Motiveringar till besluten saknas i dessa fall.

Vidare innebär hanteringen av tillgodoräknanden att vissa av högskolans examensbevis inte uppfyller högskoleförordningens krav. Handläggningstiden har dock varit kort i de flesta av de granskade ärendena.

Begränsning av antalet prov- och praktiktillfällen

UKÄ ser positivt på att högskolan i sina riktlinjer framhåller förutsättningarna för begränsningar av antalet examinationstillfällen, men anser att skarpare formuleringar vore önskvärda. UKÄ ifrågasätter att det i riktlinjerna anges att det är möjligt att begränsa antalet examinationstillfällen till två när det gäller uppsatser och projekt med handledning. UKÄ avser att återkomma till högskolan i denna fråga.

I de fall där högskolan har begränsat antalet examinationstillfällen har begränsningen gjorts i enlighet med högskoleförordningens bestämmelser.

Möjligheter till omtentamen

UKÄ upprepar Högskoleverkets uttalanden om möjligheter till omtentamen och konstaterar att högskolans riktlinjer överensstämmer med uttalandet att tiden mellan meddelandet av tentamensresultatet och omprovet måste vara minst tio arbetsdagar eller minst två veckor. Kravet uppfylldes i alla de kurser som ämbetet granskade. När det gäller hur lång tid omprovet bör hållas efter tentamensresultatets meddelande, konstaterar ämbetet att omprov hölls inom huvudsakligen acceptabla tider.

Handläggningstider för rättning av prov

Justitieombudsmannen har uttalat att en rättningstid om tre veckor är ändamålsenlig för en kurs på 7,5 högskolepoäng. Högskolans riktlinjer om rättningstider av tentamen överensstämmer med uttalandet. UKÄ konstaterar att högskolan inte i samtliga granskade fall når upp till kravet i riktlinjerna på tre veckors rättningstid.

Uppföljning av individuella studieplaner

Högskolan har ändamålsenliga mallar för de individuella studieplanerna och väsentliga händelser har dokumenterats i planerna. Högskolan i Halmstad har i flera fall inte följt de egna reglerna om att en individuell studieplan ska upprättas inom tre månader från antagningsdatum och att uppföljning av de individuella studieplanerna ska ske varje år.

Vid tillsynsbesök granskar UKÄ på plats hur universitet och högskolor följer de bestämmelser som gäller för deras verksamhet. Fokus ligger på studenternas rättssäkerhet.