Tillsynsbesök vid Högskolan i Borås 2013

Den 24 oktober 2013 genomförde UKÄ ett tillsynsbesök vid Högskolan i Borås. Här kan du läsa en sammanfattning av rapporten från besöket, där UKÄ bland annat uppmanar lärosätet att ändra rutinen för datum avseende ansäkan om examensbevis.

Handläggningstider för examensbevis

Högskolan i Borås uppfyller förvaltningslagens krav på snabb handläggning i ärenden om utfärdande av examensbevis. UKÄ utgår dock från att högskolan ser över rutinen att ändra ankomstdagen för ansökan om examensbevis från datumet när den kommer in till högskolan till datumet när ansökan är komplett.

Hantering av ärenden om tillgodoräknande av utbildning och yrkesverksamhet

UKÄ anser att högskolans handläggningstider för ärenden om tillgodoräknande är godtagbara. Men högskolan följer inte sina egna riktlinjer för diarieföring av inkomna ansökningar om tillgodoräknande. Inte heller ankomststämplas samtliga ansökningar. Ämbetet utgår från att högskolan ser över detta.

Begränsning av antalet prov- och praktiktillfällen

UKÄ konstaterar att begränsningarna av antalet prov- och praktiktillfällen i högskolans riktlinjer kan tolkas som att begränsningarna gäller generellt för alla kurser. Av riktlinjerna framgår inte att möjligheten att begränsa antalet provtillfällen bara finns i de fall en obegränsad rätt skulle leda till ett orimligt resursslöseri. UKÄ anser därför att riktlinjerna behöver ses över. Högskolan har en riktlinje om att en student som bedömts underkänd i ett provmoment vid fem tentamenstillfällen måste avbryta sina studier. UKÄ anser att riktlinjen är alltför långtgående.

Möjligheter till omtentamen

Högskolan har i nästan hälften av de granskade ärendena haft en längre tid än två månader mellan meddelandet av tentamensresultat och omtentamen. UKÄ anser att det är en alltför lång tid, men att det i vissa fall kan vara motiverat utifrån en bedömning av vad som är bäst för studenterna. UKÄ anser att tiden mellan meddelandet av tentamensresultatet och omproven måste vara minst tio arbetsdagar eller minst två veckor. Detta framgår inte av högskolans riktlinjer som alltså bör kompletteras, men granskningen visar också att högskolan håller sig inom tidsramen.

Handläggningstider för rättning av prov

Justitieombudsmannen (JO) har uttalat att en rättningstid om tre veckor är ändamålsenlig på en kurs omfattande 7,5 högskolepoäng. UKÄ konstaterar att högskolans riktlinjer innebär att det kan ta upp till fyra veckor från tentamensdatum till det att studenten har fått betyget inrapporterat och tillgång till resultatet. Ämbetet anser att fyra veckor i normalfallet är en alltför lång rättningstid. Högskolan bör därför se över sina riktlinjer för rättningstiden. Ämbetets granskning av rättningstider visar dock att högskolan i stort sett följer JO:s uttalande.

Uppföljning av individuella studieplaner

UKÄ har fått de 20 begärda individuella studieplanerna för utbildning på forskarnivå. För 2013 saknas fyra uppföljningar av dessa och ämbetet utgår från att högskolan följer upp dem. Flera av de individuella studieplanerna har inte skrivits under av de personer som anges i högskolans föreskrifter. Högskolans regel om att den individuella studieplanen ska skickas till registratorn senast tre månader från forskarutbildningens start följs sällan. Däremot diarieförs studieplanerna och hålls därmed ordnade på ett lämpligt sätt.

Vid tillsynsbesök granskar UKÄ på plats hur universitet och högskolor följer de bestämmelser som gäller för deras verksamhet. Fokus ligger på studenternas rättssäkerhet.