Färre studenter avstängda eller varnade

Efter flera års ökning av fuskärenden på universiteten och högskolorna minskar nu antalet fall med åtta procent. Däremot ökar plagieringsfallen med åtta procent. För första gången var det fler kvinnor än män som fälldes för fusk. Det visar UKÄ:s sammanställning av antalet disciplinärenden på universiteten och högskolorna. 

Plagiering den vanligaste orsaken

Plagiering är som tidigare år den i särklass vanligaste orsaken till att studenter blir avstängda eller varnade. Förra året inträffade nästan 500 plagieringsfall vilket är en ökning med åtta procent sedan året innan. Majoriteten av de påkomna studenterna blev avstängda, säger UKÄ:s verksjurist Pontus Kyrk.

736 studenter föremål för disciplinåtgärd under 2013

De senaste åren har antalet ärenden ökat stadigt men under 2012 stannade ökningen av något. Under 2013 blev 736 studenter föremål för en disciplinåtgärd, en minskning med åtta procent jämfört med 2012. Av dessa 736 studenter blev 555 avstängda och 181 fick en varning. Det som minskat mest mellan 2012 och 2013 är antalet fall av otillåtet samarbete.

Ärenden om störande av undervisningen ökade

Däremot har antalet ärenden som handlar om störande av undervisningen ökat kraftigt 2013 jämfört med 2012. Det beror sannolikt på att flera universitet och högskolor numera varnar studenter för att ha haft påslagna mobiltelefoner vid en salstentamen.

– Många universitet och högskolor jobbat aktivt för att motverka fusk. Det behöver alltså inte betyda att det fuskas mer på ett lärosäte som har många disciplinärenden. Snarare kan det handla om att de har effektiva metoder för att upptäcka fusk, säger Pontus Kyrk.

Något fler kvinnor än män

För första gången var antalet kvinnor som gjort sig skyldiga till fusk större än antalet män, 375 kvinnor och 361 män.

Utvalda diagram

Antal disciplinärenden 2005-2013:

Disciplinärenden vid Sveriges universitet och högskolor åren 2005-2013

Andel disciplinärenden av hela utbildningsvolymen 2005-2013

Antalet avstängda och varnade studenter delat på antalet helårsstudenter:

Andel disciplinärenden av hela utbildningsvolymen 2005-2013

Män och disciplinära åtgärder

Andel (procent) män av studenterna som varit föremål för disciplinära åtgärder samt andel män av studenterna 2006 till 2013:

Andel (procent) män av studenterna som varit föremål för disciplinära åtgärder samt andel män av studenterna 2006-2013