Granskning av enstaka kurser

I december 2013 publicerade UKÄ en granskning och uppföljning av enstaka kurser, det vill säga kurser som inte specifikt omfattas av kursfordringarna för någon examen. Nu ger vi ut en reviderad version av denna rapport.

Utbudet av högskolans kurser som inte specifikt omfattas av kursfordringarna för någon examen, så kallade enstaka kurser minskade med knappt åtta procent 2012-2013.

Granskningen uppmärksammar framför allt frågeställningar som faller inom ramen för en mer praktiskt inriktad kunskaps- och utbildningstradition. Utgångspunkterna för urvalet av kurser var en viss tematisk sammanhållning, med fokus på ledarskap, coachning, management, mentorskap och praktik eller verksamhetsförlagd utbildning samt pedagogik.

Bedömargruppen finner att 23 av de granskade kurserna uppfyller högskolelagens krav medan fyra av kurserna inte lever upp till kraven.

Svagheter: Lärarresurser, forskningsmiljö och kurslitteratur

De svagheter som uppmärksammats i årets granskning rör framför allt lärarresurs och forskningsmiljö, samt kurslitteratur. I några fall saknas lärare med tillräcklig vetenskaplig kompetens. Det kan till exempel handla om lärare med gedigen praktisk erfarenhet som saknar en tydlig förankring i en forskande miljö. I ytterligare några fall befinner sig innehållet i kursen och kurslitteraturen på en alltför elementär nivå. Även bland de kurser som sammantaget bedöms leva upp till lagens krav finns exempel på kurser som uppvisar svagheter inom dessa områden.

Uppföljning av ifrågasatta kurser från 2012

Rapportern innehåller även en uppföljningen av de kurser som blev ifrågasatta vid 2012 års granskning. Av 56 granskade kurser bedömdes 21 kurser som bristfälliga. Tio av dessa ifrågasatta kurser har lagts ner av lärosätena själva. Resterande elva kurser har förbättrats och uppfyller nu kraven.

Följande 23 granskade kurser uppfyller kraven:

 • Teknik och naturvetenskap för verksamma pedagoger i grundskolans tidigare år vid Blekinge tekniska högskola
 • Interkulturell kommunikativ kompetens vid Chalmers tekniska högskola
 • Ledarskap i praktiken – Att leda och utveckla individer vid Försvarshögskolan
 • Handledarutbildning för lärare vid Gymnastik- och idrottshögskolan
 • Leda och organisera det systematiska kvalitetsarbetet – förskolechefens ansvar vid Göteborgs universitet
 • Utmana och stödja varje barns utveckling och lärande i förskolan vid Högskolan i Borås
 • Ledarskap i praktiken. Nationella och internationella perspektiv – fältstudier vid Högskolan i Halmstad
 • Det operativa ledarskapet vid Högskolan i Jönköping
 • Kris- och katastrofpsykologi vid Högskolan i Skövde
 • Coachande ledarskap vid Högskolan Kristianstad
 • Företagsekonomi, kvalificerad praktik vid Karlstads universitet
 • Ledarskap – jag och gruppen vid Linköpings universitet
 • Äventyrspedagogik, grundkurs 1 med allmän inriktning vid Luleå tekniska universitet
 • Perspektiv på empati – teori och praktik vid Lunds universitet
 • Samtalsmetodik II, Coaching och mentorskap vid Malmö högskola
 • Hälsofrämjande ledarskap vid Mälardalens högskola
 • Handledning i verksamhetsförlagd utbildning inom hälso- och sjukvård 1 vid Röda korsets högskola
 • Att handleda och utveckla yrkeskunnande i ämneslärarutbildningen vid Stockholms universitet
 • Naturvägledning för yrkesverksamma – praktisk och teoretisk grundkurs vid
 • Sveriges lantbruksuniversitet
 • Professionsutveckling och bedömning av verksamhetsförlagd utbildning vid Södertörns högskola
 • Tillämpad IT i skolan vid Umeå universitet
 • Rekryteringsutbildning för blivande skolledare vid Uppsala universitet
 • Praktisk teknik för lärare I vid Örebro universitet

Följande fyra granskade kurser uppfyller inte kraven:

 • Arbetsledning vid Högskolan Väst
 • Lärarens reflektion – verksamhetsförlagd utbildning vid Linnéuniversitetet
 • Projektledning – ledarskap, organisation och grupp vid Mittuniversitetet
 • Projektledning och projekt som arbetsform vid Karolinska institutet

Detta är en reviderad version: I rapporten som kom i december 2013 framgick att utbudet bestod av cirka 1 900 kurser, en minskning på nästan 40 procent mellan 2012 och 2013. Den siffran har nu reviderats till cirka 2 900 kurser vilket motsvarar en minskning på knappt åtta procent. Text och tabeller som rör kartläggningen har därför korrigerats. Övriga delar i rapporten är oförändrade.