Åtta av tio etablerade kort tid efter examen

Högskoleutbildade kan räkna med jobb. Nästan 80 procent av de som tog examen från högskolan under läsåret 2009/10 hade etablerat sig på arbetsmarknaden under 2011. De högsta andelarna etablerade hade bland annat läkare, psykoterapeuter, yrkeslärare samt högskole- och civilingenjörer med bygginriktning.

Akademikers etablering på arnetsmarknaden

För att räknas som etablerad krävs bland annat en relativt bra inkomst samt att det inte förekommer någon arbetslöshet.

Av de drygt 37 000 personer som tog en examen läsåret 2009/10 hade 78,3 procent etablerat sig på arbetsmarknaden under 2011, det vill säga inom ett och ett halvt år. Bland dessa hade dessutom 93 procent ett jobb med krav på en högskoleutbildning och för majoriteten var jobbet även nära kopplat till den utbildning man gått.

Att ta en anställning är betydligt vanligare än att starta eget direkt efter examen. Bara en procent av de examinerade hade valt att bli företagare, men det varierar stort mellan olika examensgrupper. Högst andel företagare finns bland dem med en konstnärlig examen.

Stor efterfrågan på yrkesexamina

Inträdet på arbetsmarknaden var enklare för personer med en yrkesexamen än för gruppen med en generell examen. Högst andel etablerade hade examinerade officerare följt av bland annat läkare, psykoterapeuter, specialpedagoger, civil- och högskoleingenjörer med bygginriktning, civilekonomer, tandläkare och yrkeslärare. Bland dessa grupper hade mellan 91 och 97 procent etablerat sig på arbetsmarknaden. För några få grupper var etableringen lägre än 70 procent, bland annat sjukgymnaster, landskapsingenjörer och tandtekniker. Det är inga större skillnader i etablering beroende på vilket lärosäte man tagit sin examen från.

Vissa studenter tar inte ut en examen trots att de har genomgått en hel utbildning. Examensbeviset är dock viktigt – rapporten visar att de personer som inte tagit ut sin examen har en betydligt svagare ställning på arbetsmarknaden.

Män får jobb snabbare

Män etablerar sig på arbetsmarknaden något snabbare än kvinnor, 79,6 respektive 77,7 procent. Skillnaden skulle dock vara nästan obefintlig ifall kvinnor och män skulle läsa samma typ av utbildningar. Beräkningar visar att om fler kvinnor skulle välja till exempel teknikutbildningar skulle deras etablering kunna öka eftersom teknikområdet har en betydligt högre etablering än exempelvis det kvinnodominerade området vård och omsorg. För första gången finns även uppgifter om hur åldern påverkar etableringen. I den yngre gruppen, 20-24 år, får man jobb snabbast.

Utbildning lönar sig

Högskoleutbildning är en bra investering. Akademiker har under lång tid haft lägre arbetslöshet än personer som bara gått gymnasieskolan. Detta är särskilt tydligt vid lågkonjunktur, säger Anders Viberg, utredare på Universitetskanslersämbetet.

Utvalda diagram

Andelen etablerade kvinnor och män (samt totalt) åren 1996 till 2011:

Andelen etablerade kvinnor och män (samt totalt) åren 1996 till 2011

Andel (procent) av examinerade läsåret 2009/10 som var etablerade på arbetsmarknaden 2011 per yrkesexamen

(Antal examinerade i uppföljningen inom parentes).
Det är stor variation i andelen etablerade mellan olika yrkesexamina. Den sista raden anger andelen etablerade för alla yrkesexamina.

Procent av examinerade läsåret 2009/10 som var etablerade på arbetsmarknaden 2011 per yrkesexamen