Tillsynsbesök vid Södertörns högskola 2013

Universitetskanslersämbetet genomförde ett tillsynsbesök vid Södertörns högskola den 7 maj 2013. Södertörns högskola får bland annat anmärkning på att handläggningstiden för vissa av de granskade ärendena om utfärdande av examensbevis är för lång och på att högskolan bör komplettera sina riktlinjer om tillgodoräknande med högskoleförordningens bestämmelse om tillgodoräknande av högskoleutbildning.

Handläggningstider för examensbevis

Södertörns högskola uppfyller inte förvaltningslagens krav på skyndsam handläggning i ärenden om utfärdande av examensbevis. Vart femte av de granskade ärendena har en handläggningstid på mer än två månader.

Hantering av ärenden om tillgodoräknande av utbildning och yrkesverksamhet

Handläggningstiden för de granskade ärendena om tillgodoräknande är föredömligt kort. Högskolan bör komplettera sina riktlinjer om tillgodoräknande med högskoleförordningens bestämmelse om tillgodoräknande av högskoleutbildning. Även om ansökningar om tillgodoräknande inte är kompletta får de inte skickas tillbaka till studenten. UKÄ har uppmärksammat att denna rutin förekommer, men det finns inget stöd för en sådan gallring i Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd. Högskolan har dessutom ett allmänt ansvar att utreda ärenden.

Begränsning av antalet prov- och praktiktillfällen

Högskolan har riktlinjer för begränsning av antalet prov- och praktiktillfällen som överensstämmer med gällande rätt. I enlighet med högskolans riktlinjer anges begränsningar av antalet prov- och praktiktillfällen i de granskade kursplanerna tydligt, men ämbetet kan inte avgöra om begränsningarna varit befogade. UKÄ kommer i stället att utreda frågan om begränsningar av antalet prov- och praktiktillfällen på lärarutbildningarna i särskild ordning.

Möjligheter till omtentamen

UKÄ instämmer i Högskoleverkets uttalanden om möjligheter till omprov. Exempelvis måste tiden mellan meddelandet av tentamensresultatet och omprovet vara minst tio arbetsdagar eller minst två veckor. Högskolans riktlinjer för omtentamen överensstämmer med Högskoleverkets uttalanden på området. Högskolan håller sig också inom ramen för verkets uttalanden och sina egna riktlinjer i alla de granskade kurserna utom en.

Handläggningstider för rättning av prov

Justitieombudsmannen har uttalat att en rättningstid om tre veckor är ändamålsenlig på en kurs omfattande 7,5 högskolepoäng. Högskolans riktlinjer om rättningstider av prov överensstämmer med uttalandet. Högskolan följer också sina riktlinjer i majoriteten av de granskade ärendena.

Uppföljning av individuella studieplaner

Högskolans mall för de individuella studieplanerna framstår som ändamålsenlig. Detta ger högskolan goda förutsättningar att uppfylla högskoleförordningens krav på uppföljningen av planerna. Däremot har det varit vissa svårigheter att få klarhet i om och i så fall hur de aktuella individuella studieplanerna följts upp. Detta beroende på att dokumentationen varit bristfällig, men också på att det i föreskrifterna och i delegationsordningen inte är tydligt vilket organ som har rätt att fatta beslut om uppföljningen. Enligt uppgift har högskolan påbörjat en översyn av dokumenten och rutinerna kring hur de individuella planerna ska följas upp och dokumenteras, vilket UKÄ ser positivt på.

Vid tillsynsbesök granskar UKÄ på plats hur universitet och högskolor följer de bestämmelser som gäller för deras verksamhet. Fokus ligger på studenternas rättssäkerhet.