Tillsynsbesök vid Högskolan Dalarna 2013

UKÄ genomförde ett tillsynsbesök vid Högskolan Dalarna den 21 maj 2013. Högskolan Dalarna uppfyller enligt UKÄ kravet på skyndsam handläggning när det gäller utfärdande av examensbevis. Högskolan har tydliga rutiner för hanteringen av tillgodoräknande av utbildning och yrkesverksamhet samt handlägger dessa ärenden skyndsamt.

Högskolans regler om begränsning av antalet prov- och praktiktillfällen återger gällande rätt på ett godtagbart sätt. Det nya systemet för kursutvärderingar ger högskolan bättre förutsättningar att uppfylla högskoleförordningens bestämmelser. Högskolan kan dock behöva överväga hur man ska informera om resultaten och hur studenterna ska kunna ta del av resultaten. Studentkåren vid Högskolan Dalarna har haft synpunkter på att högskolan lägger ordinarie tentamina på lördagar. Universitetskanslersämbetet utgår ifrån att högskolan tar till sig dessa synpunkter.

Handläggningstider för examensbevis

Universitetskanslersämbetet bedömer att Högskolan Dalarna uppfyller kravet i 7 § förvaltningslagen (1986:223) på skyndsam handläggning när det gäller utfärdande av examensbevis.

Hantering av ärenden om tillgodoräknande av utbildning och yrkesverksamhet

Högskolan har tydliga rutiner för hanteringen av tillgodoräknande av utbildning och yrkesverksamhet, vilket är positivt. Handläggningstiden har också varit föredömligt kort i de flesta av de granskade ärendena om tillgodoräknande. Ämbetet har dock funnit vissa brister vid ärendegranskningen, bland annat vad gäller dokumentation och registrering.

Begränsning av antalet prov- och praktiktillfällen

Högskolans regler om begränsning av antalet prov- och praktiktillfällen återger gällande rätt på ett godtagbart sätt och skapar förutsättningar för en godtagbar nivå av rättssäkerhet för studenterna. I de granskade fallen har högskolans begränsningar av antalet examinationstillfällen skett i enlighet med högskoleförordningens bestämmelser.

Möjligheter till omtentamen

Högskolans regler för omtentamen är förenliga med de ställningstaganden som Högskoleverket tidigare gjort på området. Granskningen visar att det har gått alltför lång tid mellan tentamen och omtentamen i två kurser vårterminen 2012. Universitetskanslersämbetet utgår också från att Högskolan Dalarna beaktar studentkårens synpunkter och endast förlägger ordinarie tentamina på lördagar när det finns synnerliga skäl enligt högskolans regler.

Kursvärderingar

Det nya systemet för kursutvärderingar torde ge högskolan bättre förutsättningar att uppfylla högskoleförordningens bestämmelser. Högskolan kan dock behöva överväga hur man ska informera om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna samt hur resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna.

Uppföljning av individuella studieplaner

Högskolan Dalarna fick tillstånd att utfärda examen på forskarnivå 2012 och de första individuella studieplanerna inom utbildningen fastställdes först i april 2013. Det innebär att någon uppföljning av planerna ännu inte har gjorts. Men högskolan har ändamålsenliga regler för hur uppföljningen ska ske och det ger högskolan goda förutsättningar att uppfylla högskoleförordningens krav på uppföljning av individuella studieplaner.

Vid tillsynsbesök granskar UKÄ på plats hur universitet och högskolor följer de bestämmelser som gäller för deras verksamhet. Fokus ligger på studenternas rättssäkerhet.