Tillsynsbesök vid Gymnastik- och idrottshögskolan 2013

UKÄ genomförde ett tillsynsbesök vid Gymnastik- och idrottshögskolanden 23 maj 2013. Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH) får allvarlig kritik av UKÄ då högskolan anordnar en lärarutbildning som leder till en ämneslärarexamen på 180 högskolepoäng, utan att högskolan har något rättsligt stöd för att utfärda en sådan examen.

Högskolans hantering av överklagade ärenden har också allvarliga brister. I övrigt uppfyller GIH kravet på skyndsam handläggning i de flesta ärenden om utfärdande av examensbevis. Även för de flesta ärenden om tillgodoräknande uppfyller högskolan skyndsamhetskravet. Det finns också bra lokala regler om möjligheter för omtentamen, som i stort sett är förenliga med Högskoleverkets tidigare ställningstaganden på området. Högskolans mallar för de individuella studieplanerna är ändamålsenliga och har dessutom följts upp inom rimlig tid.

Handläggningstider för examensbevis

GIH uppfyller kravet på skyndsam handläggning i de flesta ärenden om utfärdande av examensbevis, men stickprovsgranskningen visar att högskolan i några fall inte uppfyller kravet. Högskolan bör vidare säkerställa att alla ansökningshandlingar förses med en datumstämpel när de kommer in till högskolan. Dessutom bör högskolan ändra delar av informationen på webbplatsen som handlar om hur högskolan hanterar ofullständiga ansökningar, eftersom informationen inte är förenlig med vissa föreskrifter.

Hantering av ärenden om tillgodoräknande av utbildning och yrkesverksamhet

För de flesta ärenden om tillgodoräknande uppfyller GIH skyndsamhetskravet i förvaltningslagen, men några ärenden visar att högskolan behöver vidta åtgärder för att förkorta handläggningstiden. UKÄ har även funnit en del brister i högskolans hantering av dessa ärenden och anser att det kan finnas anledning för högskolan att ta fram rutiner för hanteringen. Bristerna gäller bland annat att någon överklagandehänvisning inte har lämnats till samtliga avslagsbeslut, trots att besluten kan överklagas.

Begränsning av antalet prov- och praktiktillfällen

GIH har ställt upp generella regler om begränsning av antalet prov- och praktiktillfällen, vilket inte är förenligt med högskoleförordningen. GIH måste därför säkerställa att högskolan har godtagbara skäl för att besluta om eventuella begränsningar på en kurs. GIH bör i samband med detta också se över informationen på sin webbplats och i dokumentet Prov och tentamen.

Möjligheter till omtentamen

GIH har bra lokala regler om möjligheter för omtentamen, som i stort sett är förenliga med Högskoleverkets tidigare ställningstaganden på området. Högskolan bör dock komplettera dessa med en regel om att det inte får gå för lång tid mellan meddelandet av tentamensresultatet och omtentamenstillfället, särskilt som ämbetets granskning visar att det har varit så på två kurser/moment vårterminen 2012.

Granskning av utbildningsplaner

GIH anordnar en lärarutbildning som leder till en ämneslärarexamen på grundnivå om 180 högskolepoäng, men högskolan har inte något rättsligt stöd för att utfärda en sådan examen. UKÄ ser allvarligt på detta. GIH har även olämpliga skrivningar i sina utbildningsplaner som sammanblandar begreppen avskiljande av student och samtal om avrådan från fortsatt utbildning. Ämbetet anser att GIH måste förtydliga skrivningarna så att det blir tydligt vad som avses.

Uppföljning av individuella studieplaner

Högskolan har ändamålsenliga mallar för de individuella studieplanerna. GIH har följt upp de granskade individuella studieplanerna i enlighet med bestämmelsen i högskoleförordningen, även om högskolan inte följt den egna regeln om att uppföljningen ska ske i april varje år. UKÄ finner dock att handläggningen varit ändamålsenlig eftersom de individuella studieplanerna följts upp inom rimlig tid och att väsentliga händelser har dokumenterats i planerna.

Hantering av överklaganden

UKÄ anser att GIH:s hantering av överklagade ärenden har allvarliga brister, bland annat eftersom överklagade ärenden inte lämnats över till högre instans. Högskolan bör därför ta fram rutiner kring hur överklaganden ska hanteras.

Vid tillsynsbesök granskar UKÄ på plats hur universitet och högskolor följer de bestämmelser som gäller för deras verksamhet. Fokus ligger på studenternas rättssäkerhet.