800 studenter varnade eller avstängda

Drygt 800 studenter blev avstängda eller varnade under 2012, ungefär samma antal som året innan. Plagiering är fortfarande den vanligaste orsaken till fusk men antalet fall har minskat något. Det visar UKÄ:s rapport om högskolornas disciplinärenden år 2012.

Antalet studenter som blivit föremål för en disciplinär åtgärd har ökat stadigt de senaste åren. Mellan åren 2009 och 2010 skedde en dramatisk ökning på nästan 50 procent. Universitetskanslersämbetets genomgång av lärosätenas disciplinärenden under 2012 visar dock att ökningen har stannat av. 801 studenter blev varnade eller avstängda jämfört med 790 året innan. Den vanligaste påföljden är att studenten blir avstängd. Av de 801 studenterna blev 621 avstängda och 180 fick en varning.

Plagiering dominerar

Plagiering är fortfarande i särklass den vanligaste orsaken till att studenter varnas eller stängs av. Under 2012 gjorde 460 studenter sig skyldiga till plagiering, men det är en minskning med 11 procent jämfört med 2011.

Stora skillnader mellan universitet och högskolor

Antalet fuskärenden varierar mellan universiteten och högskolorna. Sex högskolor hade inte stängt av eller varnat någon student alls under 2012: Dans- och cirkushögskolan, Stockholms dramatiska högskola, Konstfack, Kungl. Konsthögskolan, Kungl. Musikhögskolan i Stockholm och Operahögskolan. Alla dessa är konstnärliga högskolor med relativt få studenter.

Många universitet och högskolor jobbat aktivt för att motverka fusk. Det behöver alltså inte betyda att det fuskas mer på ett lärosäte som har många disciplinärenden. Snarare kan det handla om att de har effektiva metoder för att upptäcka fusk, säger Pontus Kyrk, verksjurist på UKÄ.

En ökning av antalet disciplinärenden

Antalet studenter som blivit föremål för en disciplinåtgärd har ökat från 127 till 801 mellan åren 2001-2012. Men man bör då beakta att Chalmers tekniska högskola, Handelshögskolan i Stockholm och Högskolan i Jönköping inte fanns med i granskningen 2001. Antalet studenter vid landets högskolor har också ökat under denna tid, varför jämförelsen inte är helt rättvis.

Endast 2009 minskade antalet avstängda eller varnade, då med 7 procent från 2008. Även andelen disciplinärenden i förhållande till antalet studenter har ökat mellan 2005 och 2012, från 0,15 till 0,26 procent.

Diagram: Andelen disciplinärenden per universitet och högskola 2012

(antalet disciplinärenden delat med antal helårsstudenter)

Andelen disciplinärenden per universitet och högskola 2012 (antalet disciplinärenden delat med antal helårsstudenter)