Tillsynsbesök vid Linköpings universitet 2012

UKÄ besökte hösten 2012 Linköpings universitet för att kontrollera att lärosätet uppfyller de krav som ställs i högskolelagen. Granskningen visar bland annat på allvarliga brister i universitetets hantering av frågor om anstånd och studieuppehåll. Särskilt allvarligt är det att det på blanketter som lämnas till studenterna anges att beslut om studieuppehåll inte kan överklagas, vilket har varit möjligt sedan 2005.

Intern organisation

Universitetskanslersämbetet anser att den interna organisationen vid Linköpings universitet uppfyller de krav som ställs i högskolelagen.

Kursvärderingar

Det är positivt att det finns sammanställningar av kursvärderingar för alla avslutade
kurser. Sammanställningarna är dock inte tillgängliga för alla studenter. Det framkom
också att man inte sammanställer de så kallade frisvaren och att det i vissa fall bara är studierektorn som kan se dem. Universitetet måste sammanställa frisvaren och göra även denna sammanställning tillgänglig för studenterna.

Studentinflytande

Det finns ett väl fungerande samarbete mellan universitetet och studentkårerna. Rutinerna för samråd med studenterna bör dock dokumenteras. Universitetets årliga studentkårsutbildning visar att universitetet arbetar aktivt med att skapa goda förutsättningar för studentinflytande.

Utbildnings- och kursplaner

Av de granskade utbildningsplanerna är en på engelska vilket strider mot språklagen. I
en av utbildningsplanerna stämmer beskrivningen av möjligheten att få undantag (dispens) från behörighetsvillkoren inte överens med bestämmelsen i 7 kap. 3 § högskoleförordningen. Granskningen visar att endast en av de 20 granskade kursplanerna innehåller information om kurslitteratur, vilket strider mot universitetets egna riktlinjer. Vidare är formerna för examinationen otydligt angivna i kursplanerna för fem kurser. I en kursplan hänvisas till studiehandledningen, där examinationsformerna har preciserats. Högskoleförordningen kräver att formerna för att bedöma studenternas prestationer ska framgå i kursplanen. I övrigt innehåller kurs- och utbildningsplaner den information som behövs.

Examensbevis

De granskade examensbevisen uppfyller bestämmelserna i högskoleförfattningarna.

Antagningsordning

Universitetets antagningsordning saknar information om hur beslut om antagning kan
överklagas. I stället framgår detta av ett annat dokument. Av bestämmelsen i högskoleförordningen framgår dock att denna information ska finnas i antagningsordningen. Ämbetet förutsätter att Linköpings universitet kompletterar antagningsordningen med information om överklagande.

Anstånd och studieuppehåll

Vid besöket kom det fram allvarliga brister i universitetets reglering av frågor om anstånd och studieuppehåll. Universitet har, trots att det inte har bemyndigande att besluta om föreskrifter, på två blanketter dels använt rubriken Föreskrifter, dels publicerat regler utformade som bindande regler. Flera av dessa regler strider mot högskoleförordningens regler och mot Överklagandenämnden för högskolans praxis. Särskilt allvarligt är det att det anges att beslut om studieuppehåll inte kan överklagas, vilket har varit möjligt sedan 2005.

Universitetskanslersämbetet finner universitetets förfarande mycket anmärkningsvärt och utgår från att åtgärder vidtas omgående för att rätta till de påpekade felaktigheterna.

Granskningen av beslut om studieuppehåll visar att det i åtta ärenden, som samtliga avser lärarprogrammet, inte framgår vilket beslut som har fattats. Att universitetet inte har dokumenterat vilka beslut som fattats i dessa ärenden är mycket anmärkningsvärt. Universitetskanslersämbetet utgår från att Linköpings universitet omgående vidtar åtgärder för att säkerställa en korrekt handläggning.

Utbildning på forskarnivå

Beträffande utbildning på forskarnivå saknas det i en allmän utbildningsplan regler om
vilka bedömningsgrunder som ska tillämpas vid urval till forskarutbildningen. I övrigt
innehåller de allmänna studieplanerna de uppgifter som krävs. Vad gäller de individuella studieplanerna finns det brister i de flesta studieplanerna när det gäller vilken den planerade handledningsinsatsen är från universitetets sida. Universitetskanslersämbetet förutsätter att Linköpings universitet ser över de individuella studieplanerna på de berörda fakulteterna och att de brister som har framkommit rättas till.

Uppdragsutbildning

Ämbetet förutsätter vidare att universitetet ser över sina rutiner för underrättelser om
uppdragsutbildning som omfattar mer än 60 högskolepoäng, eftersom det kom fram att
universitetet inte hade anmält en sådan uppdragsutbildning till Högskoleverket.

Information till de sökande

Information till den sökande om den registrering och behandling av personuppgifter
som sker i samband med antagning, saknas i utbildningskatalogerna. Den information
som finns på webbplatsen uppfyller vidare endast i vissa delar de krav som kan ställas
enligt 1 kap. 4 § förordningen om redovisning av studier m.m. vid universitet och högskolor. Likaså saknas det också viss information på universitetets webbplats som ska lämnas enligt personuppgiftslagen (1998:204).

Funktionshinder

Linköpings universitet har bra informationsmaterial om studier och funktionshinder.
Ämbetet ser också positivt på att universitetet har tagit fram häftet Alternativa examinationsformer. Det är också bra att alla studenter och anställda kommer att kunna använda de speciella datorprogrammen som kan underlätta vid läs- och skrivsvårigheter.

Allmänna handlingar

Universitetet har utarbetat ett dokument om allmänna handlingar och diarieföring som
vänder sig till alla anställda vilket innehåller den information som Justitiekanslern anser
bör finnas. Ämbetet ser positivt på att det i utbildningen för nyanställda ingår information om offentlighetsprincipen, diarieföring och arkivering.

Handläggningstider

Ämbetets granskning av examensärendena vid Linköpings universitet visar att handläggningstiden i flertalet av de granskade ärendena har varit tillfredsställande. Vidare har rättningstiderna för skriftliga prov i huvudsak varit acceptabla. Handläggningstiden för ärenden om tillgodoräknande var tillfredsställande vid den ena av de besökta institutionerna. Det är dock otillfredsställande att det vid den andra institutionen inte har gått att fastställa handläggningstiden för de granskade ärendena, eftersom dessa inte har ankomststämplats. Handläggningstiden för de ärenden om anstånd och studieuppehåll där tiden har gått att granska, har för flertalet ärenden varit föredömligt kort. Vidare har handläggningstiden för att överlämna överklaganden av antagningsbeslut till Överklagandenämnden för högskolan varit acceptabel i de flesta fall. Handläggningstiden för flera ärenden var dock längre än en vecka och i två fall en månad, vilket inte är en tillräckligt snabb handläggning. Det är angeläget att universitetet vidtar åtgärder för att förkorta handläggningstiderna till en acceptabel nivå. Universitetet har också uppgivit att handläggningstiden för att lämna över överklaganden som rör anställningsbeslut är fyra till sex veckor. Detta beror på att universitetet vill skicka med ett yttrande till överklagandet. Universitetskanslersämbetet understryker att om ett yttrande inte kan upprättas utan dröjsmål, bör ärendet överlämnas till överklagandeinstansen.

Överklagandehänvisningar

Granskningen visar att det finns stora brister när det gäller både lämnandet av överklagandehänvisningar och utformningen av dem. Universitetskanslersämbetet förutsätter att Linköpings universitet omgående vidtar åtgärder med anledning av vad ämbetet anfört i rapporten.

Övrigt

Ämbetet anser att de prefektbeslut som granskats uppfyller de krav som ställs i myndighetsförordningen. Vid besöket följdes Högskoleverkets beslut den 23 juni 2011 om kursplanerna inom läkarprogrammet (reg.nr 31-2680-10) upp. Ämbetet fann att universitetet hade vidtagit tillfredsställande åtgärder med anledning av Högskoleverkets beslut.

Vid tillsynsbesök granskar UKÄ på plats hur universitet och högskolor följer de bestämmelser som gäller för deras verksamhet. Fokus ligger på studenternas rättssäkerhet.