Studenters sociala bakgrund påverkar examensfrekvensen

På utbildningarna till civilingenjör, jurist, läkare och psykolog tar studenter med lågutbildade föräldrar inte ut sin examen i samma utsträckning som studenter med högutbildade föräldrar. Det visar en ny rapport som belyser hur studenternas sociala bakgrund påverkar genomströmningen i högskolan.

Barn till lågutbildade har lägre examensfrekvens på långa utbildningar

Att det är betydligt vanligare att välja högskolestudier om föräldrarna är högutbildade är väl känt. Men hur studenterna sedan presterar på högskolan beroende på social bakgrund har inte studerats i samma omfattning. UKÄ har följt upp i vilken utsträckning studenter på civilingenjörsprogrammet, juristprogrammet, läkarprogrammet och psykologprogrammet tar ut sin examen inom tre år efter den nominella studietiden. På alla fyra utbildningar är examensfrekvensen lägre för studenter som har lågutbildade föräldrar.

På till exempel juristprogrammet har 66 procent av studenterna med högutbildade föräldrar tagit ut en examen på programmet jämfört med 45 procent av studenterna med föräldrar som bara gått grundskolan eller annan förgymnasial utbildning.

Det krävs höga gymnasiebetyg för att komma in på läkarprogrammet, precis som för juristprogrammet, och även här finns en tydlig skillnad. Bland studenterna som kommer från akademikerhem har 90 procent tagit ut en läkarexamen medan andelen är betydligt lägre bland studenterna med lågutbildade föräldrar, 78 procent.

På kortare yrkesexamensprrogram påverkar inte föräldarnas utbildningsnivå

Även fyra andra yrkesexamensprogram som inte är lika långa som de fyra ovanstående har följts upp. Där är examensfrekvensen i stort sett samma oavsett social bakgrund. Föräldrarnas utbildningsnivå påverkar alltså framför allt studenter på de längre utbildningarna med minst fyra och ett halvt års studier på heltid.

Många universitet och högskolor arbetar mycket med breddad rekrytering, att få fler ungdomar från hem utan studietradition att välja högskolestudier. Ett lika viktigt arbete är att se till att dessa studenter även fullföljer sina utbildningar och tar en examen, säger Helen Dryler, utredare på UKÄ.

Analyserna baserar sig på samtliga nybörjare under 35 år (exklusive de inresande) som under läsåren 2001/02 och 2002/03 började studera på något av dessa program.