Tillsynsbesök vid Försvarshögskolan 2012

Rapporten konstaterar bland annat att Försvarshögskolan arbetar ambitiöst med frågan om studentinflytande, att kursvärderingar genomförs och att högskolan följer riktlinjerna för rättningstider av prov. Däremot bör högskolan bland annat förbättra informationen till studenterna om resultaten från kursvärderingarna. Högskolan behöver också se över sina kursplaner när det gäller betygskriterier.

Studentinflytande

Tillsynsbesöket visar att Försvarshögskolan arbetar ambitiöst med frågan om studentinflytande. Studentkåren är väl representerad i högskolans beredande och beslutande organ. Högskolan verkar allmänt för att studenterna ska ha inflytande också i de fall då enskilda personer fattar beslut i frågor som har betydelse för utbildningen eller studenternas situation. Högskolan bör dock överväga vad som kan göras ytterligare för att säkerställa att enskilda befattningshavare samråder med studentrepresentanter i god tid före ett beslut eller slutförandet av en beredning.

Kursvärderingar

De stickprov som gjorts visar att kursvärderingar har genomförts och sammanställts i de slumpvis utvalda kurserna, vilket är utmärkt. Försvarshögskolan bör dock överväga vad som kan göras för att förbättra informationen till studenterna om resultaten och eventuella åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Högskolan kan också behöva se över utformningen av kursvärderingarna så att de bättre anpassas till omfattning och innehåll i respektive kurs.

Kursplaner

De utbildningsplaner som granskats uppfyller högskoleförordningens krav. När det gäller kursplaner behöver dock Försvarshögskolan förtydliga vissa frågor, bland annat vad gäller betygskriteriers rättsliga status och möjligheterna till kompletteringar. En av de granskade kursplanerna är delvis på engelska, vilket inte är förenligt med språklagen.

Anstånds- och studieuppehållsärenden

Granskningen visar även att Försvarshögskolan har utfärdat sådana examina som högskolan har tillstånd till. Högskolans antagningsordning förefaller ändamålsenlig. Riktlinjerna om anstånd och studieuppehåll bör dock ändras i visst avseende så att de inte inskränker studenternas rätt i förhållande till tillämpliga bestämmelser och rättspraxis. Universitetskanslersämbetet lämnar också synpunkter i anslutning till granskningen av enskilda anstånds- och studieuppehållsärenden. Bland annat bör högskolan se över sina rutiner så att inkommande ansökningar uppmärksammas och inte blir liggande utan åtgärd.

Funktionshinder

När det gäller funktionshindrade studenter har Försvarshögskolan informationsmaterial som vänder sig till studenter och personal. Samordnaren för studenter med funktionshinder lämnar information vid högskolans introduktionsdagar. Även den högskolepedagogiska utbildningen vid högskolan innehåller ett avsnitt där dessa frågor behandlas. Vid tillsynsbesöket framgick att samordnarens verksamhet är känd vid högskolan.

Allmänna handlingar

Universitetskanslersämbetet ser positivt på Försvarshögskolans insatser när det gäller information om allmänna handlingar och diarieföring. Ämbetet bedömer också att Försvarshögskolan hanterar frågor om registrering och utlämnande av allmänna handlingar på ett bra sätt. Ämbetet utgår från att Försvarshögskolan ser till att rutinerna för att tillhandahålla allmänna handlingar fungerar även när det gäller direktadresserad post och e-post.

Handläggningstider

Universitetskanslersämbetet har – med några undantag – inga anmärkningar mot handläggningstiderna i de granskade ärendena om examensbevis, tillgodoräknande, anstånd och studieuppehåll. När det gäller rättningstider för prov följer Försvarshögskolan såväl sina egna riktlinjer som de uttalanden i frågan som Justitieombudsmannen (JO) gjort. I några fall har högskolans hantering av överklagade ärenden inte varit acceptabel. I de flesta av de granskade ärendena uppfylls dock JO:s norm för överlämnande av överklagande till överinstansen.

Det samlade intrycket

Universitetskanslersämbetet välkomnar Försvarshögskolans arbete med nya styrande dokument och utbildningsinsatser. Intrycket från tillsynsbesöket är att arbetet på senare tid gett positiva resultat för den förvaltningsrättsliga standarden vid högskolan. Därmed skapas också goda förutsättningar för en rättssäker och författningsenlig verksamhet.

Vid tillsynsbesök granskar UKÄ på plats hur universitet och högskolor följer de bestämmelser som gäller för deras verksamhet. Fokus ligger på studenternas rättssäkerhet.