Uppföljning av studenters aktivitet på kurs

En analys visar att antalet studenter som inte tar några poäng på en viss kurs och inte heller aktivt deltar i studierna, så kallade inaktiva studenter, fortsätter att minska.

Andelen inaktiva studenter av det totala antalet helårsstudenter minskade med 1 procentenhet mellan läsåren 2012/13 och 2014/15. Andelen inaktiva studenter är betydligt högre på fristående kurser än på program.

I analysen följs studenters aktivitet upp via de kursregistreringar där studenterna inte uppvisat någon registrerad kursrelaterad aktivitet, så kallade inaktiva studenter.

En av UKÄ:s uppgifter är att granska hur effektivt verksamheten bedrivs vid universitet och högskolor. Enligt myndighetens regleringsbrev för 2013 och 2014 skulle ämbetet inom ramen för uppdraget utveckla uppföljningen av inaktiva studenter, enkelt uttryckt studenter som inte aktivt deltar i studierna.

Uppdraget om inaktiva studenter har resulterat i ytterligare två analyser:

Diagram

Antal helårsstudenter, nollpoängare och inaktiva studenter för läsåren 2012/13-2014/15:

Antal helårsstudenter, nollpoängare och inaktiva studenter för läsåren 2012/13-2014/15