Studenternas tidsanvändning

UKÄ har i samarbete med Universitets- och högskolerådet (UHR) studerat studenternas tidsanvändning. Syftet har varit att redovisa kunskapen som finns på området samt studera frågan ur ett resursutnyttjandeperspektiv.

Lärarledd undervisning, självstudier och betalt arbete/praktik – redovisning och analys av nationell data från Eurostudent V.

Heltidsstudier inte reglerat i antal studietimmar

Varken högskolelagen (1992:1434) eller högskoleförordningen (1993:100) reglerar hur många studietimmar per vecka som utgör heltidsstudier eller hur många timmar lärarledd undervisningstid en student bör erbjudas eller delta i under en normal studievecka. Utifrån resonemang som regeringen för om normal studietid i propositionen Ny värld – ny högskola (prop. 2004/05) kan man dock dra slutsatsen att studietiden per vecka för en genomsnittlig student under ett normalt läsår om 40 veckor skulle kunna ligga inom spannet 37,5-45 studietimmar.

De flesta heltidsstudenter är heltidssysselsatta

Med utgångspunkt i en normal studietid på 37,5-45 timmar per vecka framstår det som att den kombinerade studietiden, alltså lärarledd undervisning plus självstudier, sysselsatte de flesta heltidsstuderande som svarade på enkäten på heltid. Studenternas svar förstärker dock bilden att högskolestudier ofta består av en stor del självstudier; särskilt inom de tre områdena pedagogik, humaniora och samhällsvetenskap.

Antal timmar lärarledd undervisning respektive självstudier per vecka för heltidsstuderande, uppdelade på de sex valda huvudområdena, övrigt och total.

Siffrorna i staplarna anger andelen lärarledd undervisning.

Antal timmar lärarledd undervisning respektive självstudier per vecka för heltidsstuderande

Antalet timmar lärarledd undervisning varierar

Mängden lärarledd undervisning varierar, enligt studenterna i undersökningen, starkt mellan olika huvudområden. Studenter inom humaniora och samhällsvetenskap rapporterade i genomsnitt 8,5 timmar lärarledd undervisning per vecka och 10 timmar inom pedagogik. Genomsnittet inom naturvetenskap och teknik låg på 16 timmar per vecka och det högsta genomsnittet rapporterades av studenter inom hälsovetenskap, 19 timmar per vecka.

Omkring 10 procent av studenterna arbetar så mycket att de studerar mindre

De studenter som uppgav att de arbetar fler än 15 timmar per vecka studerade mindre än 37,5 timmar per vecka. Ju mer tid studenten redovisar för betalt arbete vid sidan av heltidsstudier desto mindre tid ägnades åt studierna. Denna grupp studenter utgör omkring 10 procent av de heltidsstuderande som svarade på Eurostudentenkäten.

Det är dessa 10 procent som kan tänkas vara intressanta ur ett resursutnyttjandeperspektiv eftersom det inom gruppen verkar finnas potential att utöka antalet studietimmar per vecka. Det är emellertid svårt att kategoriskt dra en sådan slutsats eftersom vi inte vet något om dessa studenters studieprestationer.

Ny studentspegel våren 2017

Frågan om studenternas tidsanvändning är komplex och behöver belysas ytterligare. UKÄ planerar att publicera resultaten av en egen enkätundersökning, Studentspegeln, våren 2017.

Nordisk jämförelse

Vår jämförelse av utfallet från de senaste två Eurostudentundersökningarna för Danmark, Finland och Norge med utfallet för Sverige visar på en påfallande skillnad när det gäller antalet timmar lärarledd undervisning på grundnivå. Det förefaller som att de andra nordiska länderna fokuserar mer på undervisningstid på nybörjarnivå.

I Eurostudent IV är Sverige det enda av dessa länder som uppgav mer lärarledd tid på avancerad nivå än på grundnivå. I Eurostudent V hade bilden ändrats något. Då fick de svenska studenterna mer eller mindre lika mycket lärarledd tid i början på sina studier som när de kommit upp till avancerad nivå.

Studietid per vecka för Danmark, Finland, Norge, Sverige, fördelad på lärarledd undervisning och självstudier:

Studietid per vecka för Danmark, Finland, Norge, Sverige, fördelad på lärarledd undervisning och självstudier