Kursklassificering inom ingenjörsutbildningar

Runt 95 procent av alla kurser inom ingenjörsprogrammen klassificeras som teknik eller naturvetenskap. Lärosäten med arkitektutbildningar klassificerar kurserna i allt högre grad som design än teknik.

UKÄ fortsätter sina kartläggningar av hur universiteten och högskolorna klassificerar sina kurser. Den här gången har man kartlagt kursklassificeringen inom ingenjörsutbildningar.

Anslagen till lärosätena fördelas utifrån antalet rapporterade helårsstudenter och helårsprestationer inom olika utbildningsområden. Nästan alla kurser, 95 procent, är klassificerade inom två områden: teknik eller naturvetenskap. Båda områdena ger samma ersättningsbelopp för helårsstudenter, drygt 50 000 kronor. Området design ligger markant högre, 142 700 kronor.

En debatt om hur lärosätena klassificerar sina kurser blossade upp stort för några år sedan när Riksrevisionen påpekade att lärosätena över tid har förändrat sin klassificering av kurser till utbildningsområden som ger högre ersättning. Regeringen har betonat att det enbart är kursens ämnesinnehåll som ska avgöra vilket område kursen ska höra till. Inga ekonomiska intressen ska styra.

Utvalda diagram

Antal helårsstudenter (HST) för ingenjörsutbildningar under perioden 2003–2013:

Antal helårsstudenter (HST) för ingenjörsutbildningar under perioden 2003-2013

Antal helårsstudenter (HST) 2013 för lärosätena uppdelat på de tre utbildningsprogrammen:

Antal helårsstudenter (HST) 2013 för lärosätena uppdelat på de tre utbildningsprogrammen

Klassificeringen på olika utbildningsområden för andelen helårsstudenter (HST) på program som leder till högskoleingenjörs-, civilingenjörs- respektive arkitektexamen:

Klassificeringen på olika utbildningsområden för andelen helårsstudenter (HST) på program som leder till högskoleingenjörs-, civilingenjörs- respektive arkitektexamen