Att utveckla uppföljningen av inaktiva studenter

Som ett led i UKÄ:s regeringsuppdrag att utveckla uppföljningen av så kallade inaktiva studenter, det vill säga studenter som inte aktivt deltar i studierna på kurser de är registrerade på, har vi valt att genomföra en fördjupad analys av aktiviteten bland studenter som inte tar några poäng alls inom en kursregistrering. I analysen presenteras också en ny definition av inaktiva studenter och hur uppföljningen av inaktiva studenter kan utvecklas.

Utvalda diagram

Andelen inaktiva studenter har varit stabil över tid

Staplarna visar volymen nollpoängare mätt i antal helårsstudenter (vänster y-axel) uppdelat på aktiva och inaktiva nollpoängare och lila linje visar andelen inaktiva studenter av gruppen nollpoängare (höger y-axel) för perioden 2006-2012.

Andelen inaktiva studenter

Andelen inaktiva studenter högst på fristående kurser på distans

Staplarna visar volymen nollpoängare mätt i antal helårsstudenter (vänster y-axel) uppdelat på aktiva och inaktiva nollpoängare och lila linje visar andelen inaktiva studenter av gruppen nollpoängare (höger y-axel) för perioden 2006-2012.

Resultaten visas fördelade på fristående kurser och program samt campus- och distansutbildning.

Andelen inaktiva studenter högst på fristående kurser på distans