Kursklassificering av sjuksköterskeutbildningar

UKÄ har kartlagt hur lärosätena klassificerar sina kurser inom sjuksköterskeutbildningen, en av de största yrkesutbildningarna på högskolan.

Kurser inom sjuksköterskeutbildningen klassificeras huvudsakligen inom de två utbildningsområdena vård och medicin, varav det sistnämnda har ett betydligt större ersättningsbelopp.

Kartläggningen visar att under perioden 2001-2012 har andelen kurser som klassificerats inom området medicin ökat, från 10 till 20 procent. Sedan 2008 har det dock inte skett någon större förändring, utan andelen har legat runt 20 procent. Åren 2001-2012 har andelen vård minskat från drygt 80 procent och andelen andra utbildningsområden minskat från knappt tio procent till tre procent.

Analysen pekar också på stora skillnader mellan lärosätena när det gäller hur de klassificerar utbildningarna. Regeringen har betonat att enbart ämnesinnehållet ska styra klassificeringen. Ämbetets uppföljning kan inte avgöra huruvida det stämmer. Förhoppningsvis kan analysen ge underlag till en diskussion om hur kurser klassificeras och till en jämförelse mellan lärosäten.

Utvalda diagram

Antal helårsstudenter (HST) inom sjuksköterskeutbildningar perioden 2001-2012 uppdelat på utbildningsområden:

Antal helårsstudenter (HST) inom sjuksköterskeutbildningar perioden 2001-2012 uppdelat på utbildningsområden.

Andel helårsstudenter uppdelat på utbildningsområden i sjuksköterskeprogram:

Andel helårsstudenter uppdelat på utbildningsområden i sjuksköterskeprogram

Andel helårsstudenter för kurser inom sjuksköterskeprogram som 2012 klassificerats som medicin per lärosäte:

Andel helårsstudenter för kurser inom sjuksköterskeprogram som 2012 klassificerats som medicin per lärosäte.

UKÄ har i uppdrag att följa upp hur universiteten och högskolorna klassificerar sina kurser efter utbildningsområden. Anslagen till lärosätena fördelas utifrån antalet rapporterade helårsstudenter och helårsprestationer inom olika utbildningsområden. Riksrevisionen påpekade för några år sedan att lärosätena över tid har förändrat sin klassificering av kurser till utbildningsområden som ger högre ersättning.