Studieaktivitet mätt i högskolepoäng

UKÄ har fått i uppdrag att utveckla uppföljningen av inaktiva studenter. Bakgrunden är att regeringen har uttalat att ersättning bara ska ges för studenter som aktivt deltar i studier.

Uppdatering december 2013: Denna analys innehåller uppgifter om helårsstudenter på grundnivå och avancerad nivå för läsåren 2006/07–2011/12 som är något överskattade. Det beror på att studenter som gjort tidiga avbrott i studierna oavsiktligt inkluderats i statistiken. Övertäckningen motsvarar i allmänhet mellan en och två procent på nationell nivå. SCB har sammanställt en rapport som närmare beskriver övertäckningens storlek och effekterna av korrigeringen. Pdf, 509.9 kB.

Begreppet inaktiva studenter

Begreppet inaktiva studenter är svårt att använda eftersom en student som inte tagit några poäng inte nödvändigtvis har varit inaktiv. Studenten kan mycket väl ha deltagit aktivt men inte klarat examinationen. Det finns även andra förhållanden och orsaker som kan förklara att studenten inte tar sina poäng, som inte har med inaktivitet att göra.

Stora skillnader i avklarade poäng

Eftersom faktisk aktivitetsgrad i dag inte går att mäta på nationell nivå fokuserar denna analys på de kursregistreringar där det inte finns några avklarade poäng inom två terminer.

Under 00-talet har det varit en svagt ökande andel nollpoängsresultat, men denna trend bröts höstterminen 2011 då andelen tagna poäng i stället ökade något. Det är stora skillnader i avklarade poäng beroende på studieform och studietyp. Det är framför allt studenter på fristående kurser på distans som inte tar poäng.

Gemensam defintion behövs

För att på ett bättre sätt kunna följa upp studenternas aktivitet kommer UKÄ att i samarbete med lärosätena försöka att hitta en gemensam definition för vad vi ska räkna som en aktiv respektive inaktiv student och hur dessa ska kunna följas upp.

Diagram över andelen helårsstudenter

Andelen helårsstudenter höstterminerna 2002-2011 fördelat på studieform
(campus eller distans) och studietyp (program eller fristående kurs) inom olika
områden. Den svarta linjen representerar andelen nollpoängsresultat.

Diagram över andelen helårsstudenter