Anmälan mot Grafisk design, konstnärlig kandidat vid Luleå tekniska universitet och beslut om att initiera utbildningsutvärdering

Universitetskanslersämbetet har beslutat att initiera en utbildningsutvärdering av konstnärlig kandidatexamen i Grafisk design vid Luleå tekniska universitet.

UKÄ ansvarar för kvalitetssäkring av universitetens och högskolornas verksamhet bland annat genom utvärdering av utbildning på grund-, avancerad-, och forskarnivå. Sådana utbildningsutvärderingar genomförs med hjälp av experter på den utbildning som ska utvärderas. Urvalet till vilka utbildningar som ska utvärderas kan ske på olika grunder. En sådan grund kan vara att det framkommer information om enstaka utbildningar som för att det finns en risk för att kvalitetskraven för utbildningen inte uppfylls.

Det är första gången UKÄ genomför en utbildningsutvärdering på förekommen anledning. Bakgrunden ligger i att Luleå tekniska universitet anmäldes till Universitetskanslersämbetet av nio anmälare gällande brister bland annat i arbetsmiljön, andelen lärarledd tid, brist på struktur, information och administration samt kvalitet i utbildningen och i den konstnärliga höjden.

UKÄ konstaterar att anmälarna har framfört omfattande kritik mot kvaliteten i programmet Grafisk design, konstnärlig kandidat. UKÄ ser allvarligt på kritiken som framförts och bedömer att det kan finnas en risk att kvalitetskraven för utbildningen inte uppfylls.
Utbildningsutvärderingen inleds under hösten 2020 och kommer att genomföras utifrån UKÄ:s Vägledning för utbildningsutvärdering på grundnivå och avancerad nivå.