Kommande granskningar

Fem lärosäten som enligt tidplanen skulle genomgå en granskning av lärosätets kvalitetssäkringsarbete med början hösten 2021 kommer i stället att genomgå en utbildningsutvärdering av den utbildning som ges vid lärosätet.

Anledningen till denna förändring är att dessa lärosäten endast har ett examenstillstånd och utbildningsmiljön har ett totalt antal helårsstudenter som understiger 100. UKÄ gör bedömningen att en utbildningsutvärdering för dessa lärosäten är mer relevant och ändamålsenligt. Utvärderingarna kommer att genomföras i enlighet med tidplanen det vill säga med start hösten 2021. Utvärderingen kommer att genomföras utifrån UKÄ:s Vägledning för utbildningsutvärderingar på grundnivå och avancerad nivå. Berörda lärosäten är:

  • Ericastiftelsen - psykoterapeutexamen
  • Evidens AB - psykoterapeutexamen
  • Gammelkroppa skogsskola - skogsteknikerexamen
  • Svenska institutet för kognitiv psykoterapi - psykoterapeutexamen
  • Skandinaviens akademi för psykoterapiutveckling - psykoterapeutexamen