Reviderad tidplan inom kvalitetssäkringssystemet 2017-2022

Med anledning av Coronavirusets spridning behövde Universitetskanslersämbetet (UKÄ) under våren 2020 skjuta på ett antal utbildningsutvärderingar.

Många utbildningar inom området medicin och hälsovetenskap var planerade att genomföras under slutet av innevarande kvalitetssäkringssystem. Vetenskapsrådets utvärdering av ALF-medlen har förlängts ett år och rapportering till regeringen kommer ske 2023. UKÄ har med anledning av detta sett över den återstående tidplanen och beslutar om följande.

  • Utvärderingarna av utbildningar på forskarnivå inom fysiologi, kirurgi, odontologi och omvårdnad ställs in under innevarande cykel av kvalitetssäkringssystemet 2017-2022.
  • Utvärderingen av sjuksköterskeutbildningarna planeras att starta hösten 2021 och utvärderingen av ett urval av specialistsjuksköterskeutbildningarna planeras att starta våren 2022. Ett arbete med att se över metoden för dessa utvärderingar kommer att starta under hösten 2020.

En uppdaterad tidplan för hela perioden finns här.